Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6 Pagtatapon ng Basura

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital Sa pagtapon ng basura ay mayroong kaibahan sa bawat siyudad at bayan. Tatalakayin dito ay yung kagaya sa patakaran ng Fuijimi-shi. Para sa detalye ng pagtapon ng basura, maari  lamang na alamin ayon sa taunang kalendaryo na itinalaga ng Fujimi-shi, Fujimino-shi , at Miyoshi-machi.
Maari lamang bigyan ng tamang atensyon ang mga sumusunod:
› Ang tamang paghiwa-hiwalay ng basura at ang araw ng koleksyon ay may iskedyul sa mga area o distrito. Ilagay ang mga basura sa plastik na nakikita ang loob o translucent bag  at ilabas sa mga nakatalagang lugar ng 8:30am (sa Fujimi-shi), 8:00am (sa Fujimino-shi at Miyoshi-machi) sa araw ng koleksyon.
› Mga basurang pambahay ay hindi kokolektahin at ito ay iiwanan kung hindi  ipaghiwa-hiwalay ng ayon sa designasyon at hindi inilabas ng tama sa oras.  Tuparin natin ang panuntunan.
› Pinagbabawal din ang pagkuha ng mga binasurang bagay na maari pang i grecycleh mula sa lugar ng tapunan.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6-1 Paghihiwalay ng basura - mga nasusunog na basura (basurang maaring sunugin)
  Ang mga nasusunog na basura--- basura mula sa kusina, mga gawa sa goma, mga sanga at dahon, mga papel, paper diaper at iba pa. Tanggalin ang tubig sa mga basura mula sa kusina. Ang araw ng koleksyon ay nakatalaga sa bawat distrito.
œAraw ng koleksyon sa mga lugar
Fujimi-shiFLunesEHuwebes na iskedyul, MartesEBiyernes na iskedyul at MiyerkulesESabado na iskedyul.
Fujimino-shi at Miyoshi-machiFLunesEHuwebes na iskedyul, MartesEBiyernes na iskedyul

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6-2 Paghihiwalay ng basura - recyclable plastics
  Ang mga basurang plastik ng mga pagkain at iba pa na maaari pang gamitin ay kinukolekta para sa recycling. (Ilagay sa green na net)
œAraw ng Kolekta
Ang iskedyul ng koleksyon ng basura ay iba iba depende sa inyong area. Tingnan sa kalendaryo.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6-3 Paghihiwalay ng basura - hindi nasusunog na basura (basurang hindi sinusunog)
  Ang mga bagay na katulad ng ceramic, salamin, mga cup, aluminum foils, at maliliit na electric appliances ay mga di nasusunog na basura o non combustible garbage.
œAraw ng Kolekta
Ito ay kinukuha 1- beses sa isang linggo ayon sa bawat distrito. Tingnan sa kalendaryo.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6-4 Paghihiwalay ng basura - mga delikadong basura
Ilagay ang fluorescent lamps sa pinaglagyan na balot nito nung ito ay nabili o maari ding walang balot, at ilagay sa basket na para sa mga bote. Sa Fujimino-shi, ilagay ito sa plastic bag na nakikita ang laman at lagyan ng nakasulat na 'kiken' (delikado).
œAraw ng Kolekta
Ito ay kinukolekta 1-beses sa isang linggo ayon sa bawat disrito.
Tingnan sa kalendaryo.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6-5 Paghihiwalay ng basura - basurang maaring i-recycle
  Mga diyaryo, magasin, libro, karton, papel at tela ay maaring i-recycle. Pagsamahin ang bawat uri ng basura at itali sa pamamagitan ng lubid o tali. Mga lata, bote, mga delikadong basura¥bombilya¥fluorescent tubes, at pet bottles ay ilagay sa kani-kanilang nakatalagang lagayan . Alisin ang takip at itapon ang steel caps kasama ng hindi nasusunog na basura at ang plastic caps kasama ng mga plastik na basura. Ilagay ang pet bottles at lata ng mga juice at inumin sa net bags kagaya ng patakaran sa Fujimino shi. Mga plastics na hindi maaring i-recycle ay kinukolekta sa iba pang iskedyul na araw.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6-6 Paghihiwalay ng basura - malalaking basura
  Ang mga kagamitan sa bahay, electric appliances (maliban sa –apat na gamit na nakasaad sa appliance recycling law at personal computer), futon, bisekleta, video decks, lutuan o gas ranges na may dalawang burner, at iba pa.
Ang koleksyon ay indibidual na isinasagawa. Itawag kung may ipapahakot at magpalista (ito ay aabutin ng 1 o 2  linggo para sa koleksyon). May bayad ang serbisyong ito sa Fujimi-shi, subalit sa
Fujimino-shi at Miyoshi-machi ito ay libre at hindi na kailangang tumawag o magpalista .
– Fridge (freezer),  air conditioner kasama pati yung gamit na nasa labas, TV (Tube, Plasma & LCD), washing machine at drying machine.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6-7 Mga basura na hindi kinukolekta ng siyudad
  Ang mga sumusunod ay hindi kinokolekta ng siyudad: mga gulong, bathtubs, fire extinguishers, motorbikes, semento at iba pa. Maaaring ipakuha sa tindahang pinagbilhan o sa mga waste collection companies. Ang munisipyo ay hindi pumapayag sa pagkolekta at pagtapon ng fridge, freezer, air conditioner kasama pati yung gamit na nasa labas, TV (Tube, Plasma &LCD), washing at drying machine ayon sa itinakda ng Home Appliance Recycling law, ganun din ang personal computer . Kung marami kayong basurang itatapon dahil sa  kayo ay maglilipat at iba pa, tumawag sa  environmental section o kankyo ka.
Sa Fujimino-shi,  simula sa 2016 ay hindi na kokolektahin ang mga
fire extenguishers at batteries. Makipag ugnayan sa tindahan kung saan ito binili sa pagtatapon nito.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Kankyo-kaFtel .049-251-2711 (extension 246,247,248)
œFujimino-shi Kankyo-ka Haikibutsutaisaku-kakariF tel.049-262-9022 (direct line)
œMiyoshi-machi Kankyo-ka Kankyotaisaku-tantoF tel.049-258-0019

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.