Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6 Pagtatapon ng Basura

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Residence sistema ng pamamahala

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trafiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pag-aalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon

Facilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong facilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong facilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital sa SyudadSa pagtapon ng Basura ay may roong kaibahan sa bawat siyudad at bayan.  Para sa mga detalye ng pagtapon ng basura, maari po lamang na alamin ayon sa taunang kalendaryo na itinalaga ng Fujimi-shi, Fujimino-shi Wikang Banyaga , o Miyoshi-machi.
Maari po lamang bigyan ng tamang atensyon ang mga sumusunod:
› Ang tamang paghiwa-hiwalay ng basura at ang araw ng koleksyon ay may iskedyul sa mga area o distrito. Ilagay ang mga basura sa plastik na nakikita maliwanag o translucent bag  at ilabas sa mga nakatalagang lugar ng 8:30am (Fujimi-shi at Miyoshi-machi), 8:00am (Fujimino-shi) sa araw ng koleksyon.
› Mga basurang pambahay ay hindi kokolektahin at ito ay iiwanan kung hindi  ipaghiwa-hiwalay ng ayon sa designasyon at hindi inilabas ng tama sa oras.  Tuparin po ang panuntunan.
› Pinagbabawal po ang pagkuhan ng mga binasurang bagay na maari pang i grecycleh mula sa lugar ng tapunan.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6-1 Paghihiwalay ng basura - mga nasusunog na basura
  Ang mga nasusunog na basura--- basura mula sa kusina, mga goma, mga sanga at dahon, mga papel, diaper at iba pa. Tanggalin ang anumang tubig o fluid sa mga basura mula sa kusina. Ang araw ng koleksyon ay nakatalaga sa bawat distrito.
œAraw ng koleksyon sa mga lugar
Fujimi-shiFLunesEHuwebes na iskedyul, MartesEBiyernes na iskedyul at MiyerkulesESabado na iskedyul.
Fujimino-shi at Miyoshi-machiFLunesEHuwebes na iskedyul, MartesEBiyernes na iskedyul

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6-2 Paghihiwalay ng basura - recyclable plastics
  Ang mga basurang plastik na maaari pang gamitin ay kinukolekta para sa recycling. (Ilagay sa yellow green na net)
œAraw ng Kolekta
Ito ay kinikuha isang beses sa isang linggo kagaya ng mga nasusunog na basura. Tingnan sa kalendaryo.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6-3 Paghihiwalay ng basura - hindi nasusunog na basura
  Ang mga bagay na katulad ng ceramic, salamin, mga cup, CD cassettes, aluminum foils, at maliliit na electric appliances ay mga di nasusunog na basura o non combustible garbage.
œAraw ng Kolekta
Ito ay kinukuha 1- beses sa isang linggo ayon sa bawat distrito. Tingnan sa kalendaryo at ilagay sa lagayan o basket na binigay ng city hall sa lugar na lagayan ng basura.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6-4 Paghihiwalay ng basura - hazardous o delikadong basura
Maari po lamang na ilagay ang mga gcigarette lightersh, gmercury thermometersh, gdry cellsh (ang grechargeable batteriesh, gbutton cellhat glithium cellh kailangang ibalik sa gshoph kung saan binili) sa pulang basket at ilagay sa pick up point. gFluorescent lampsh ibalik sa pinaglagyan balot nito nung ito ay nabili o ilagay sa basket para sa mga bote at huwag babalutin at ilagay sa tabi ng basket na para sa bote.
œAraw ng Kolekta
Ito ay kinukolekta minsan sa isang linggo kasabay ng mga hindi nasusunog na basura.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6-5 Paghihiwalay ng basura - recyclable items
  Mga diyaryo, magasin, libro, karton, papel at tela ay maaring i-recycle. Pagsamahin ang bawat uri ng basura at itali sa pamamagitan ng lubid o tali. Mga lata (sa asul na basket), mga bote (dilaw na basket), mga delikadong basura¥bombilya¥fluorescent light (sa tabi ng dilaw na basket) at pet bottles (sa asul na net bag). Alisin ang mga takip at itapon ang mga steel caps at plastic caps sa plastik.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6-6 Paghihiwalay ng basura - malalaking basura
  Ang mga kagamitan sa bahay, electric appliances (maliban sa –apat na gamit na nakasaad sa appliance recycling law at personal computer), futon, bisekleta, video decks, lutuan o gas ranges na may dalawang burner, at iba pa.
Ang koleksyon ay indibidual na isinasagawa. Itawag kung may ipapahakot. Kung may ipapatapon (ito ay aabutin ng isa o dalawang linggo para sa koleksyon). May bayad ang serbisyong ito sa Fujimi-shi, subalit ito ay libre sa Fujimino-shi at Miyoshi-machi.
– Fridge (freezer),  air conditioner kasama pati yung gamit na nasa labas, TV (Tube, Plasma & LCD), washing machine at drying machine.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
6-7 Mga basura na hindi kinukolekta ng siyudad
  Ang mga sumusunod ay hindi kinokolekta ng siyudad: mga gulong, bathtubs, fire extinguishers, motorbikes, semento at iba pa. Maaaring ipakuha sa tindahang pinagbilhan o sa mga waste collection/a. Ang munisipyo ay hindi pumapayag sa pagkolekta at pagtapon ng fridge, ng freezer, ng air conditioner kasama pati yung gamit na nasa labas, TV (Tube, Plasma &LCD), washing at drying machine ayon sa itinakda ng Home Appliance Recycling law.
yKatanunganz
Fujimi-shi Kankyo-kaFtel.049-252-7100 (direct line)
Fujimino-shi Kankyo-ka Haikibutsutaisaku-kakariF tel.049-262-9022
(direct line)
Miyoshi-machi Kankyo-ka Kankyotaisaku-tantoF tel.049-258-0019

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.