Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
1   Sistema ng residency management

Living Guide Top

Tagalog Top

1Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pag-aalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 


Sa lahat ng banyagang naninirahan sa Japan, anggnew residency management systemh ay nagsimula noong Hulyo 9, 2012.    ‚É‚Ù‚ñ
Ang Residence gZairyuuh Card ay ipagkakaloob sa gmid- to  long-term residentsh  ng  Immigration Bureau bilang kapalit ng gAlien registration certificatesh (foreign resident registration card) na pinagkaloob ng munisipyo o city hall. Special permanent resident certificate gTokubetsu Eijyuusya Shomeishoh ay ipagkakaloob para sa special permanent residents.
Banyagang residente na nakatala sa gBasic Residents' Registrationh ay  maari nang  makakuha ng gResidence Certificateh o kopya nggJuuminhyouh , at ibpa. kagaya ng mga lokal na Hapon.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
1-1 Ang residentgzairyuuhcard o special permanent resident certificategTokubetsu eijyuusha shoumeishoh
 (1) Ang  resident card (ay ipagkakaloob ng  Immigration Bureau  sa mga airports o lugar ng pasukan/alisan )
ZAng  resident card ay ipagkakaloob sa mid- to  long-term residents kung maaprubahan ang aplikasyon sa pagiging residente, ganun din sa landing permission, permission for change of resident status at permission for extension of the period of stay.
ZAng bisa o validity period ng resident card ay ang mga sumusunod:
Permanent residents: 7 taon mula sa pag-isyu nito para sa may edad na16 na taong gulang o higit pa, o hanggang ang banyaga ay umabot sa ika-16 na taong gulang para sa mga wala pang  16 taong gulang.
Mga banyagang residente na walang permanent residency.  Ang expiration date ng pamamalagi para sa 16 na taong gulang o higit pa, o para sa mas bata sa 16 taong gulang, kung ano ang mauuna, ang expiration date  ng pananatili o sa ika-16 na taong gulang na kaarawan.
Z"Mid-to  long-term residentsh ay mga banyaga na ang status ng pananatili
sa Japan ay lalagpas pa sa 3 buwan  subalit hindi kasama ang napahintulutan na manatiling hindi hihigit sa 3 buwan  o sa napahintulutang bigyan ng status na  gtemporary visitorh (tourist), gdiplomath, gofficialsh o katulad ng mga tatlong statuses na nakasaad sa itaas.

(2) Ang sertipikasyon ng gspecial permanent residenth  (pinagkakaloob ng gmunicipal officeh)
ZAng sertipikasyon ng special permanent resident ay pinagkakaloob upang kapalit ng  Alien registration certificates.
Z‚`ng  resident card  ay hindi pinagkakaloob sa special permanent resident
ZAng bisa ng  gspecial permanent resident certificateh ay hanggang 7 taon ayun sa kautusan.

(3) Ang Alien registration certificates na ipinagkaloob para sa mga tao na may gtemporary visitorh na status o gillegal residentsh ay wala nang bisa mula  Hulyo 9 , 2012 . Kailangang ito ay maisoli sa local Immigration Bureau sa lalong madaling panahon.Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
1-2 Mga Banyagang residente ay itatala sa gBasic Residents Registrationh
Maisasagawa ang pagkaloob ng gResidence Certificateh o Juuminhyou duplicates, atibpa., sa banyagang nasyonal kagaya ng sa Hapones na nasyonal.
(1) Ang mga maaring itala sa gBasic Resident Registrationh ay gmid- to long-term residentsh (na mayroong resident card), ang gspecial permanent residentsh  at ibang naitalaga.

(2) Ang mga nilalaman ng rehistradong basic resident registration ay pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian at address ganun din ang nasyonalidad o rehiyon, klase ng status of residence, gperiod of stayh, atibpa. na nakasaad sa  resident card.

(3)Sa mga gMid- to long-term residentsh ay ipagkakaloob ang resident card  kung sila ay nabigyan ng "permission for extension of the period of stayh o gpermission for a change to resident statush.  Ipagbibigay alam ng Ministry of Justice sa inyong munisipalidad para maitala ang anumang pagbabago sa inyong rekord.

(4) Para sa mga pamilyang binubuo ng Hapon at banyagang nasyonalidad, maari nang magpa-isyu ng kopya, atibpa.,ng residence certificate na nakatala ang lahat ng miyembro ng pamilya.

(5)
Maari kayong mag-apply para ma-isyuhan ng  Individual Number Card. Para sa detalye, tingnan ang homepage ng MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications) o ng inyong munisipyo .

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
1-3 Proseso sa municipal office
 (1) Notipikasyon (pagpapalit) ng lugar ng tirahan
ZSa mga bagong dating sa Japan.
Sa mga nakatanggap ng resident card sa imigrasyon ng airport sa kanilang  pagpasok sa bansa, sila ay aabisuhan na bumisita sa municipal office kung saan maninirahan dala ang resident card at ipapaalam sa Ministry of Justice  kung saan titira sa loob ng 14 na araw na makakita kung saan maninirahan.
ZSa mga lilipat ng bagong titirhan
Ang gmid- long-term residenth ay kailangang magbigay paalam sa munisipyo  ng aalisang lugar at humingi ng  "move-out certificate" bago pumunta sa munisipyo ng lugar ng lilipatan.  Kung lilipat ng tirahan kailangang dalhin ang inyong resident card,
move-out certificate, at notification card (o individual Number card sa municipal office ng bagong tirahan at ipaalam sa Ministry of Justice ang bagong tirahan sa loob ng 14 ng araw. Subalit sa kaso ng pamilya na ang ghouseholderh ay banyaga, kailangan ang dokumento na merong sertipikasyon ng relasyon sa householder na nakasalin sa salitang hapon.

(2)Pagkuha ng notipikasyon ng move-in (o pagbabago ng tirahan) at paglalagay ng pagbabago sa resident card ay maaring gawin ng minsanan
 
Z Ayon sa  bagong residency management system, ang notipikasyon ng tirahan ay maaring gawin sa pag pil-ap ng notipikasyon ng  gmove-inh o pagpapalit ng address sa munisipalidad sa Basic Resident Registration System.
Z Kailangan dalhin pareho ang inyong resident card at gmove-out certificateh sa pagpunta ninyo sa municipal office ng iyong bagong tirahan sa pagpapatala ng gmove-in noticeh.
Maari po lamang tandaan na sa pagwalang bahala sa gmove-out/move-in noticeh ay may kaparusahan bilang paglabag sa batas.
Ang mga notipikasyon ay kailangang kumpletuhin ng bawat aplikante. Subalit, kung hindi magagawa ng personal maaring ipakiusap sa iba ang pagsasagawa ng aplikasyon, lamang ay gumawa ng sulat para sa pag gamit ng proxy.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
1-4 Proseso sa Regional Immigration Office
 (1) Notipikasyon ng (pagpapalit) ng lugar ng tirahan
Kung ikaw ay nakapag sumite na ng mga sumusunod na notipikasyon o aplikasyon sa Regional Immigration Office,  maari po lamang na dalhin ang inyong pasaporte, larawan, at resident card.  Ang bagong resident card ay ipagkakaloob sa araw din ng notipikasyon o aplikasyon.

(2) Notipikasyon sa pagpalit ng pangalan, petsa ng kaarawan, kasarian, nasyonalidad/rehiyon
 Kung sakaling may pagbabago sa inyong pangalan, petsa ng kaarawan, kasarian, o nasyonalidad/region, halimbawang nagpalit ng pangalan o nasyonalidad/rehiyon sa dahilan ng pag-asawa, maari po lamang na ipaalam sa Ministry of Justice ang mga pagbabago sa  Regional Immigration Office sa loob ng 14 na araw.
ŠAng mga pangalan ay nakasulat sa Roman Alphabet na syang ginagamit, subalit maari ding ilagay ang Chinese character  (orthographic).  Maari po lamang na sa ganitong sitwasyon, ano man ang papalitan sa Chinese  character ay kailangan ninyong ipagbigay alam.

(3) Aplikasyon para sa pagbabago ng bisa o takda ng resident card
Ang permanent resident o sinumang dayuhang residente sa Japan na wala pang 16 na taong gulang na ang bisa ng resident card ay matatapos sa ika 16 na kaarawan ay inaabisuhang mag-aplay para sa "renewal" ng bisa o takda ng  resident card sa Regional Immigration Office  bago matapos ang petsang nakasaad.
Ang permanent resident ay maaring mag sumite ng aplikasyon para sa grenewalh  ng bisa ng kanyang resident card dalawang buwan bago mag expiration date.  Ang   banyagang residente na mas bata sa 16 na taong gulang at ang bisa ng resident card ay sa ika-16 na taong gulang ay maaring mag sumite ng aplikasyon sa loob ng 6 na buwan sa ika-16 na taong kaarawan.

(4)Aplikasyon para sa pag re-issue ng  resident card.
ZKung ang inyong residence card ay nawala o nanakaw,  kinakailangang  mag-aplay para sa re-issuance o pagpagawa ng panibagongng resident card, sa loob ng 14 na araw sa panahon na nalamang ito ay nawala (o sa araw na dumating ulit dito sa Japan kung ito ay nawala sa labas ng bansa)
(*) Sa pag-aplay ng greissueh maari po lamang dalhin ang dokumento na mag papatunay na ito ay nawala mula sa Police Department, o kung kayo ay nasunugan, kumuha ng disaster victim certificate sa Fire Department.
ZKung ang inyong resident card ay nasira o merong diprensya, maari po lamang na mag-aplay para sa gre-issuanceh  sa madaling panahon.
ZMaari din kayong mag-aplay ng panibagong resident card  kahit ito ay hindi masyadong sira.  Subalit babayaran ninyo ang gre-issuance feeh.

(5) Notipikasyon ukol sa organisasyon kung saan kasapi ang aplikante o ang asawa.  Kung mag susumite ng mga susunod na notipikasyon sa Regional Immigration Office, siguraduhin lamang na dalhin ang resident card.  Kung sa pagsumite ng notipikasyon  via mail,  maari po lamang ilakip ang kopya ng iyong resident card.  Subalit sa ganitong paraan ay hindi kayo mare-isyuhan ng bagong resident card .
ZNotipikasyon ng affiliated organization
Kung ang mid- to long-term resident ay merong gEngineerh o  iba pang  employment status, o gStudenth o iba pang may kinalaman sa pag-aaral, o kaya ay umalis sa organisasyon  (employer o educational institution) na siya ay kabilang  (dahil sa pagtatapos ng kontrata) o lumipat isa ibang organisasyon (bagong kontrata), o ang kumpanya ay nagbago ng pangalan, lokasyon, o nagsara, ang dayuhang residente ay kailangang ipaalam ang insidente sa Ministry of Justice sa pagsadya sa Regional Immigration Office o magpadala ng notipikasyon sa  Tokyo Regional Immigration Bureau, sa loob ng 14 na araw ng insidente.
ZNotipikasyon ukol sa asawa
Ang mid- to long-term resident  na namatay ang asawa o naghiwalay ay kailangan ipaalam sa  Ministry of Justice ang pangyayari. Magsadya sa Regional Immigration Office o magpadala ng notipikasyon sa Tokyo Regional Immigration Bureau, sa loob ng 14 na araw ng pangyayari.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
1-5 Para sa impormasyon at katanungan sa bagong gresidency management system and proceduresh
Z Pagtatanong sa impormasyong gdisclosure on registered mattersh
Matapos ang ika-9 ng Hulyo, 2012, ang banyagang residente ay kailangang mag-aplay na ng diretso sa  Ministry of Justice para sa mga dokumento at sertipikasyon ng lumang data ng rehistradong bagay tulad ng lugar kung saan naninirahan, pangalan o nasyonalidad.  Hindi na makakuha ng mga nasabing sertipikasyon sa regional immigration bureau.
(Saan magtatanong)
Ministry of Justice, Minister's Secretariat, Secretariat Division, Privacy Protection Section.
Address: 1-1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo-to
Telepono blg.03-3580-4111 extension 2034
Oras: 9:30 hanggang tanghali, 13:00 hanggang 17:00 imaliban pag Sabado, Linggo, pista opisyal,  katapusan at simula ng taon ( Dec. 29 ~Jan.3 )
Paalala po lamang ito ay tumatagal ng dalawa hanggang tatlong Linggo bago makuha ang dokumento.

Z Para sa gresidency management system and procedureh

E The Immigration Bureau of Japan
  English page


Z Pagpalit ng gBasic Resident Registration Lawh@
EMinistry of Internal Affairs and Communications : Japanese page
 English page

yKatanunganz
Tokyo Regional Immigration Bureau  Consultation Support Center for Foreign Residents
Address: 
§108-8255, 5-30, Konan 5-chome, Minatoku, Tokyo
Phone:
0570-013904(IP, PHS,Overseas 03-5796-7112 j
Oras: 8:30~17:15  (maliban sa Sabado, Linggo at pista opisyal)

Lenguahe: English, Chinese, Korean, French, Spanish, Portuguese,
 Tagalog (10:00`15:00 para sa Tagalog)
Paano pumunta: bumaba sa  "Tokyo Nyukokukanrikyoku mae" ng 'Shinagawafuto circulating line' o 'Tokyo  Nyukokukanrikyoku shuttle service' ng Metropolitan bus mula sa JR Shinagawa station  Konan-guchi (east exit), o 15 minuto lakad mula sa "Tennozu Isle" station(south exit) ng Tokyo monorail or "Tennozu Isle" station(A exit) ng Rinkai line 
yKatanunganz
Saitama Branch of Tokyo Regional Immigration Bureau
Address:
§338-0002 IF, No.2 Complex Buil. of Saitama regional legal affairs bureau, 5-12-1,  Shimoochiai, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama
Telepono: 048-851-9671
Oras:
9: 00`16:00  (maliban sa Sabado, Linggo at pista opisyal)
Lenguahe: Japanese
Paano pumunta: bumaba  sa  Yono-honmachi ng JR Saikyo line


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.