Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
10 Buwis

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management 

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pag-aalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital  
Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
10-1 Klasipikasyon ng buwis at pagpa-file nito

 Ang mga dayuhang nasyonal na naninirahan sa bansa ay obligado ding magbayad ng pambansang buwis (hal. income tax at consumption tax) at local taxes (hal. residents' tax).

(1) Income Tax
Ang Income tax ay ipinapataw sa kinita mula Enero 1 hanggang Disyembre 31. Maaaring magbayad ng buwis sa dalawang paraan.
(A) Maaring kayo mismo ang mag-file at magbayad ng iyong buwis.
(B) Withholding tax system, kung saan ang iyong employer ang nagpapasa ng iyong buwis mula sa iyong suweldo.
Sa ganitong kaso, ang empleado ay maaaring makakuha ng tax refund sa mga sumusunod na sitwasyon; mataas na gastusing medikal na higit pa sa nakasaad na halaga, halaga ng nawala dahil sa kalamidad, pagnanakaw o pandidispalko, o kaya'y kapag nangutang para makabili ng bahay. Para sa dagdag na detalye, magtanong sa tax office.

(2) Consumption tax
Lahat ng mga bilihin at serbisyo ay may dagdag na 8 % ng orihinal na presyo. Ito ay tinatawag na consumption tax. Ang buwis na ito ay isinasama sa sumatotal na kabayaran.

(3) Buwis ng Residente
Ang bawat mamamayan ay may binabayarang buwis, prefectural tax at municipal tax. Sa mga nakatira sa Fujimi-shi, binabayaran ang buwis mula Enero 1. Kailangang bayaran ang buwis, base at proporsyonal sa inyong kinita sa buong taon.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
10-2 Pagbabayad ng Resident's tax

 Dalawang paraan ang pagbabayad ng resident's tax; ordinaryo at espesyal na pagkokolekta.

(1) Sa Ordinaryong paraan ay base sa pansariling assessment. Para sa mga negosyante, magsasaka at mga freelancers. Sila ay magbabayad ng buwis na hinati sa apat na bahagi sa pamamagitan ng pagsunod sa payment booklet na pinadala ng city hall.

(2) Kung ikaw ay nagtratrabaho para sa isang kumpanya, iniaawas ng iyong employer ang buwis at binabayaran ito kada buwan.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
10-3 Advisory center sa pagbabayad ng buwis
  Isang advisory center para sa pagbabayad ng buwis sa munisipyo at pang-probinsiya/prefecture o maaring makakuha ng certipikasyon para sa pagbabawas ng buwis.
yKatanunganz
Kawagoe Tax OfficeF tel. 049-235-9411(direct line)
Fujimi-shi Zeimu-ka or Shuzei-kaF tel.049-251-2711(direct line)
Fujimino-shi Zeimu-ka Shiminzei-kakari F
tel.049-262-9011 (direct line) o  
Shuzei-ka Nozei-kakariF
tel.049- 262-9015 (direct line)
 
Miyoshi-machi Zeimu-kaF 049-258-0019 (direct line)

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.