Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
10 Buwis

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management 

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital  
Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
10-1 Klasipikasyon ng buwis at pagpa-file nito

 Ang mga dayuhang nasyonal na naninirahan sa bansa ay obligado ding magbayad ng pambansang buwis (hal. income tax at consumption tax) at local taxes (hal. residents' tax).

(1) Income Tax
Ang Income tax ay ipinapataw sa kinita mula Enero 1 hanggang Disyembre 31. Maaaring magbayad ng buwis sa dalawang paraan.
(A) Maaring kayo mismo ang mag-file at magbayad ng iyong buwis.
(B) Withholding tax system, kung saan ang iyong employer ang nagpapasa ng iyong buwis mula sa iyong suweldo.
Sa ganitong kaso, ang empleado ay maaaring makakuha ng tax refund sa mga sumusunod na sitwasyon; mataas na gastusing medikal na higit pa sa nakasaad na halaga, halaga ng nawala dahil sa kalamidad, pagnanakaw o pandidispalko, o kaya'y kapag nangutang para makabili ng bahay. Para sa dagdag na detalye, magtanong sa tax office.

(2) Consumption tax
Lahat ng mga bilihin at serbisyo ay pinapatawan ng 8 % bilang buwis ng pagkunsumo o consumption tax.

(3) Buwis ng Residente
Ang bawat mamamayan ay may binabayarang buwis, prefectural tax at municipal tax. Sa mga nakatira sa Fujimi-shi, binabayaran ang buwis mula Enero 1. Kailangang bayaran ang buwis, base at proporsyonal sa inyong kinita sa buong taon.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
10-2 Paraan ng pagbayad ng  buwis  

Dalawang paraan ang pagbabayad ng buwis : pangkaraniwan at espesyal na pagkokolekta.
(1) Pangkaraniwan
Kaiba sa mga namamasukan sa kumpanya kung saan ibinabawas ang buwis sa kanilang sahod, ang mga self-employed, magsasaka, at  freelancers ay sila mismo ang nagbabayad ng buwis ayon sa pinadalang tax notifications ng munisipyo o  city hall office. Ang buwis ay nahahati sa apat na beses na pagbabayad.
(2)Espesyal na pagkolekta
Kung ikaw ay nagtatrabaho para sa isang kumpanya, iniaawas ng iyong employer ang buwis at binabayaran ito kada buwan.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
10-3 Konsultasyon sa pagbayad ng buwis
  Kung nais humingi ng pagpapayo ukol sa pagbabayad ng buwis  (resident tax at iba pa)  o sertipikasyon ng pagbubuwis tumawag o magsadya sa mga sumusunod na tanggapan.
yKatanunganz
Kawagoe Tax OfficeF tel. 049-235-9411(direct line)
Fujimi-shi Zeimu-ka or Shuzei-kaF tel.049-251-2711(direct line)
Fujimino-shi Zeimu-kaFtel.049-262-9011 (direct line)   
 Shuzei-kaF tel.049- 262-9015 (direct line)  
Miyoshi-machi Zeimu-kaF 049-258-0019 (direct line)

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.