Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
19 Health checkups para sa mga adults

Living Guide Top

Tagalog Top

1Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pag-aalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayoo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital Ang siyudad o town hall ay may mga programang pangkalusugan na nagpapalaganap ng mga health checkups para sa mga adults. Ang Fujimino-shi at Miyoshi-machi ay naghahanda ng taunang kalendaryo para sa health care at ipinapadala sa bawat tahanan tuwing Marso ~ Abril ng taon.  Buwanang iskedyul ng health care program ay mababasa sa city bulletin, gKoho Fujimih ng Fujimi-shi.
Maaaring  makakuha ng kalendaryo o city bulletin sa public health center ng city/ town hall, o sa mga sanggay. Sa gastusin sa pag papasuri ay nagkakaiba sa bawat bayan o lungsod, maaring makipag-ugnayan sa nakatalaga sa sekyon na naayon dito.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
19-1 Indibidyual na medical checkups
  Ine-rerekomenda ang indibidyuwal na pagpa-medical check-up sa designadong ospital o klinika ng mga siyudad o bayan mula Hunyo hanggang katapusan ng Nobyembre.
(1) Pagsusuri sa lung cancer at colon cancer ay para sa mga may edad 40 pataas.
(2) Pagsusuri sa "Carcimona of the cervix" ay para sa mga babae na may edad 20 taong gulang pataas.
(3) Pagsusuri sagStomach risk cancer hiABCD pagsusuri)F40 taong gulang pataas, sa loob ng 5 taon.
(4)hAdult dental checkuph( periodontal prevention na pagsusuri)Fkwalipikasyon sa edad ay  depende sa siyudad  o bayan. 
ZLibreng kupon ng pagpapasuri para sa gbreasth, gcervicalh at  gcolonh  cancer checkup.
Ang city/town hall ay nagpapadala ng mga libreng kupon para sa pagpapasuri sa mga residenteng may kwalipikasyon para sa programang ito.  Sa mga nakapagpalista sa resident registration o foreign resident registration at nasa edad na nararapat para sa pagsusuri .

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
19-2 Group checkups
  Sa ibang bayan at lunsod, kanser sa tiyan,  suso at kanser sa prostate ay kasama sa pag-susuri. Tumawag sa tanggapan para sa mga detalye.
yKatanunganz
œFujimi-shi Kenkozoshin centerFtel.049-252-3771
œFujimino-shi Hoken CenterF
tel.049-262-9040
œMiyoshi-machi Hoken CenterFtel.049-258-1236

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.