Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17 Pag-aalaga ng bata

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema  ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pag-aalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17-1 Kung kayo ay nagdadalantao

(1) Notipikasyon ng pagdadalantao
 
Magsumite ng notipikasyon ng pagdadalantao sa citizens' affairs section sa city hall para kayo ay makatanggap ng maternal at child health handbook. Ang kondisyon ng inyong kalusugan at ng iyong anak ay nakatala sa handbook na ito. Kailangan ninyo ito tuwing ipapatingin ang inyong anak, pabakuna at iba pa.
yKatanunganz
Fujimi-shi Kenkozoshin CenterFtel.049-252-3771
Fujimino-shi Hoken CenterFtel.049-293-9045
Miyoshi-machi Hoken CenterFtel.tel.049-258-1236          

(2) Kahirapan sa pagbayad sa gastusin sa panganganak
Kung hindi kayo makakakuha ng lump sum benefit para sa inyong panganganak  sa inyong health insurance, maari kayong mag-apply para sa public assitance.  
Magkonsulta lamang bago ang kapanganakan. Mga kwalipikasyon para sa benepisyo ay: panganganak sa designadong ospital, ang income ay mababa kesa pangkaraniwang limitasyon at aakuin din ninyo ang ilang porsyon ng babayarin.
yKatanunganz
Fujimi-shi -Shogaifukushi-kaFtel.049-251-2711
Miyoshi-machi Kodomoshien-ka Jidofukushi-tantoFtel.049-258-0019


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17-2 Sa pagsilang ng inyong ana

(1) Rehistrasyon ng kapanganakan
Iparehistro ang inyong anak sa loob ng 14 na araw matapos isilang. Ipasa ang kompletong porma ng notisya ng pagsilang, ang maternal at child health handbook, at ang national health insurance card (kung kayo ay sakop ng insurance na ito).
(2) Handbook ng Sanggol (Fujimi-shi)

Makakatanggap ng baby handbook matapos iparehistro ang pagsilang. Magbibigay ito ng mga talaan para sa mga medical checkups, at iba pang impormasyon sa pag-aalaga ng sanggol.
(3) Pagbisita sa bagong panganak na sanggol
Midwife o Public health nurse  ay bibisita sa inyong tahanan, upang magbigay payo sa pag-aaruga ng inyong sanggol.
(4) Paglahatang pagbisita sa mga tahanan ng sanggol (ng  miyembro ng maternal at health promotion ng Fujimi-shi)
Midwife o public health nurse ay bibisita sa tahanan ng mga sanggol na wala pang apat na buwan gulang, upang magbigay payo at impormasyon sa pag-aaruga.    
Fujimi-shi :  Programang pagbibisita at pagbibigay suporta sa mga nanay na  bagong panganak  o sa mga nagbubuntis .
Sino : Mga buntis at bagong panganak na nanay (~isang taon pagkatapos manganak) na nahihirapan sa pag-aalaga ng bata, na maaring may depresyon, post partum depression at iba pa.
Serbisyo :
 
EIsang public health nurse ang bibisita sa tahanan para magbigay konsultasyon at pagpapayo tungkol sa panganganak o pag-aalaga ng bata.
 
EPagbibigay suporta ng isang home helper sa gawaing bahay (may nakatakdang oras at kung ilang beses ang serbisyo)
Katanungan :
Fujimi-shi Shogai-Fukushi-ka tel.
049-251-2711    
(5)Pagsusuring medikal para sa sanggol E konsultasyon
Ang siyudad/bayan ay nagbibigay ng regular medical checkups sa mga sumusunod:  sanggol at bata na 4 na buwang gulang, 12 buwang gulang, 20 buwang gulang at 42
buwang gulang na nakatira sa Fujimi-shi. 4 na buwang gulang,18 buwang gulang at 3 taong gulang na nakatira sa Fujimino-shi. 4 na buwang gulang, 10 buwang gulang, 18 buwang gulang, 2 at 3 taong gulang na nakatira sa Miyoshi - machi.  Ang sakop ng medical checkup ay pagtatanong sa kalagayan at pagbabago ng bata, pagsukat ng pangangatawan, konsultasyon at gdental" na pagsusuri.  Makakatanggap kayo ng paalala  ika-20 araw ng buwan,  mula sa huling pag-papa suring medical. 
(6) Pagpapabakuna
Ang bakuna ay nagpapalakas sa mga bata laban sa mga sakit na nakakahawa  Ang serbisyong ito ay libre kung kayo ay magpa-  pabakuna sa mga designadong ospital at ayon din sa nakatakdang edad ng bata. Kayo ay makakatanggap ng pre-examination slip sa pagpapatala ng kapanganakan ng inyong sanggol sa city/town hall.
Para sa edad ng bata, halimbawa: ang bata ay kinokonsiderang wala pang 2 taong gulang, ay dapat bago sumapit ang kanyang kaarawan. Tandaan po lamang na kayo ay magbabayad na pag kayo ay nagpabakuna sa araw ng kaarawan ng bata. At halimbawa, para sa edad ng batang mas mababa sa 5 taon gulang ay dapat dalawang araw bago ang petsa ng kanyang ika-5 na kaarawan.  
(A) Indibidual na pagpapabakuna ng mga sanggol at maliliit na bata

Z Hib vaccine
 Edad ng bata : 2 buwan hanggang bago mag 5 taong gulang
Dalas ng kailangang pagbabakuna ay depende sa edad ng bata.
Iskedyul ng Pagbabakuna
@Pagbabakuna (regular na iskedyul) para sa sanggol na 2 buwan~wala pang 7-buwan gulang : 4 na beses na pagbabakuna (dapat ay may pagitan ng 27 araw o higit pa pero huwag lalagpas ng 56 araw. Ika-4 na bakuna ay sa ika- 7 buwan ~ 13 buwan na edad ng bata. Para sa ika-2 at ika-3 na bakuna dapat ay bago mag-1 taon ang bata. Kung hindi naihabol sa tamang edad, hayaan na lamang . (  o maari ding pabakunahan)
A Mula 7-buwan ~ bago mag-1 taon: 3 beses (para sa 2 bakuna , dapat ay may pagitan ng 27 araw o higit pa pero huwag lalagpas ng 56 araw. Ika-3 na bakuna ay mula 7 buwan ~ 13 na buwan.  Subalit ang ika-2 bakuna ay dapat bago mag 1 taon ang bata. Kung hindi naihabol sa tamang edad, hayaan na lamang. (o maari  ding  pabakunahan)
BBakuna para sa 1 taon ~ bago mag 5 taong gulang: isang beses na pagbabakuna

ZPneumococcal bakuna para sa  bata
Target na Edad: dalawang buwan ~ bago mag 5 taong gulang
 Bilang ng
mga kinakailangang pagbabakuna ay depende sa edad
Iskdyul ng Pagbabakuna
@Para sa 2 buwan~mas mababa sa ika-7 buwan gulang : 4 beses na pagbabakuna  (bakuna ng 3 beses ay dapat may pagitan ng 27 araw o higit pa ayon sa pangkaraniwang pag-  pabakuna sa 1 taong gulang). Ika 4 na bakuna ay sa edad na1 taon ~ 1 taon at 3 buwan, dapat ay 60 araw pagkatapos ng ika-3 bakuna. Subalit ang ika-2 at ika-3 bakuna ay dapat bago mag 2 taon gulang ang bata at kung hindi naihabol sa tamang edad, hayaan na lamang. Kung magpapabakuna ng ika-2 bakuna pagkalagpas ng 1 taon gulang ang edad, huwag nang magpabakuna ng ika-3 bakuna. ( o maari ding pabakunahan.

A7 buwan`mas mababa sa isang taong gulang: 3 beses na pagbabakuna ( 2 bakuna ay dapat may pagitan na 27 araw o higit pa ayon sa pangkaraniwang pagpabakuna sa 1 taong gulang). Ika-3 bakuna ay sa edad na 1 taon gulang ~ , at  60 araw pagkatapos ng ika 2 bakuna. Subalit ang ika-2 bakuna ay dapat bago mag 2 taon gulang pero kung hindi naihabol sa tamang edad, hayaan na lamang.
BIsang  taong gulang ~ mas mababa sa  2 taong gulang: 2 beses na pagpapabakuna  (dapat ay may pagitan na higit pa sa 60 araw pagkatapos ng unang bakuna)
C Isang taong gulang ~ bago mag 5 taong gulang: isang beses na pagpapabakuna
 
Z DPT|IPV (Diphtheria, Pertussis and Tetanus|Inactivated polio vaccine) mixed, DPT mixed, or IPV  
Maaring pumili : DPT-IPV mixed o DPT mixed ayon sa prinsipyo. (Kung pipiliin ang DPT-IV mixed, hindi na kailangan ang inactivated polio na bakuna).  
May edad na 3 buwan ~ mas mababa sa 7 taon at 6 na buwan : 3 beses na pagpapabakuna sa unang termino (dapat ay may pagitan ng 20 araw ~ 56 araw ayon sa regular na pagpabakuna). Adisyonal na pagpapabakuna sa unang termino : (dapat ay may pagitan na 6 buwan pagkatapos ng huling bakuna,  1 taon~1 taon at 6 buwan ayon sa regular na 
pagpapabakuna
.
Kinakailangang bilang ng pagpapabakuna ay magbabago depende sa rekord ng pagpabakuna.
 
Z DPT-IPV mixed
Edad ng bata : 3 buwan hangang bago mag ika-7 taon at  6 na buwan
Unang termino, ika-1 : 3 beses na pagbakuna ( may pagitan ng 20 araw o higit pa pero hindi lalagpas ng 56 araw, ayon sa standard. Unang termino, karagdagan : 1 beses na bakuna, pagitan ng 6 na buwan o higit pa o isang taon at kalahati pagkatapos ng 1- termino.
 
Bilang ng kakailanganing bakuna ay depende sa edad ng bata. 
ZBCG
Takdang edad ng bata: Mula 3 buwan hanggang bago mag isang taong gulang
ZMeasles , Measles
Rubella mixed
Edad ng bata, sa unang bakuna: 1 taon hanggang bago mag- 2 taon.
Edad ng bata, sa ikalawang bakuna: sa loob ng isang taong bago pumasok sa elementarya    
ZChickenpox  (Varicella)    Edad ng bata : 1 taon ~ 3 taon gulang
Pagpapabakuna : 2 beses na may pagitan ng 3 buwan o higit pa o sa standard na bakuna, 6 na buwan hanggang 1 taon gulang  

Kapag nagkaroon na ng chicken pox ay hindi na kailangang magpabakuna. At kung nagpabakuna sa edad na 1 taon gulang o higit pa, isang pagpapabakuna na lamang ang gagawin.
ZJapanese encephalitis(Unang termino) 
Target na edad: 6 na buwan hanggang bago mag 7 at kalahating taong gulang.  (nirerekomenda sa edad na 3 taong gulang pataas) Bilang ng papabakuna ay tatlong beses. 
Unang bakuna ay 2 beses, dapat na may pagitan ng 6 araw o higit pa pero hindi lalagpas sa 28 na araw ( pangkaraniwan). 
Karagdagan nito ay 1 beses ( pagkalipas ng 6 na buwan o 1 taon).
At para sa mga wala pang 20 taon gulang na ang araw ng kapanganakan ay hanggang Abril l, 2007 ay kailangang tingnan at siguraduhin sa
maternal and child health handbook kung sila ay kailangang magpabakuna o hindi. Saka lamang kontakin ang inyong doctor para magpareserba sa pagpapabakuna ng anak.
(B) Pagpapakuna
ng mga bata sa elementarya, junior at senior high school ( institusyong medikal).
ZJapanese encephalitis
(Pangalawang termino)
Edad ng bata: 9 taon gulang ~ bago mag ika-13 taon gulang.
Kailangan ang pagpapabakuna.
Para sa wala pang 20 taong gulang at ang araw ng kapanganakan ay hanggang  Abril l, 2007 ay kailangang tingnan at siguraduhin sa
maternal and child health handbook kung sila ay kailangang magpabakuna o hindi. Saka lamang kontakin ang inyong doctor para magpareserba sa pagpapabakuna ng anak. 
ZDiphtheria at tetanus
Edad ng bata: 11 taon gulang ~ bago mag 13 taon gulang.
Kailangan ang pagpapabakuna.
Z Bakuna para sa gcervical cancerh (Opsyonal na pagbabakuna)
 
Ang pagpapabakuna nito ay hindi na inoobliga o opsyonal na lamang simula noong Febrero, 2016
Edad :  mula grade 6 sa elementary ~ 1st yr sa senior high school na mga (babae)
 Bilang ng pagbabakuna ay 3 beses. Meron 2 uri ng bakuna at ang interbal ng bakuna ay depende sa uri ng bakuna. Maaring mamili  alin man sa 2 uri pero kailangan ng 3 beses na pagpabakuna ng parehas na uri ng bakuna..
EBivalent vaccine ( cervarix)
  Iskedyul ng bakuna:  2 bakuna sa interbal na 1 buwan (sa pangkaraniwan) at ang ika-3 na bakuna sa interbal na 6 na buwan  pagkatapos ng huling pagpabakuna.
EQuadrivalent vaccine ( gardasil)
  Iskedyul ng bakuna: 2 bakuna sa interbal na 2 buwan at ang ika-3 na bakuna sa interbal na 6 na buwan pagkatapos ng huling pagpabakuna. 

(C) Kailan ang bata hindi pwedeng bakunahan
Ang bata ay hindi maaring magpabakuna sa mga dahilang : Pag may sinat mula 37.5 sentigrado, may malubhang sakit, o mayroon  anaphylactic hypersensitivity.  Kung hindi nakapagpa-bakuna dahilan sa mahabang pagpapagamot at pagpapagaling tulad ng leukemia, maari po lamang na makipag-ugnayan sa inyong health center.

yKatanunganz
Fujimi-shi Kenkozoshin CenterFtel.049-252-3771
Fujimino-shi Hoken CenterFtel.049-293-9045
Miyoshi-machi Hoken Center Ftel.049-258-1236


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17-3 Allowance at ayuda

(1) Sistemang allowance para sa pagsuporta sa mga bata
Sa isang nag-aaruga ng anak na hanggang makatapos ng 3 taon sa junior high school  (hanggang 15 taon gulang at hanggang pagtatapos ng  fiscal year sa  March 31) makakatanggap ng suporta sa pag-aaruga ng  anak. Upang makatanggap ng suporta, kailangan ay nakalista kayo sa resident registration ayon sa alintuntunin at kayo ang magulang o guardian ng bata at sumusuporta sa pamilya.
(2) Medical allowance para sa mga bata                       
Sinumang nakalista sa resident registration, ayon sa alintuntunin at nakatala sa health insurance ay maaring makakuha ng allowance
(o suporta para sa ilang porsyon ng gastusin) sa medikal na gastusin ng mga batang mag-aaral  hanggang 3rd year ng Junior High School.
(3) Alllowance para sa gastusing pang-medikal para sa mga single parent
Mga single parent na ang mga anak ay wala pang 18 taon gulang ay sakop ng sistema para sa allowance na ito
(suporta para sa ilang porsyon ng gastusin) subalit mayroong kuwalipikasyon.  Upang makatanggap ng allowance na ito, kailangan ay nakalista kayo sa resident registration ayon sa alintuntunin at ang iyong sahod ay hindi hihigit sa pinakamababang sahod o braket ng suweldo.
(4) Allowance sa pang-medikal na gastos para sa may matinding kapansanan
  Allowance system (suporta para sa ilang porsyon ng gastusin) para sa mga may matinding kapansanan.  Makakatanggap kung kayo ay may edad na mas mababa sa 65 taon gulang, may physical disability certificate, may health insurance at umaalinsunod sa :
@ Physical disability certificate 1,2, o 3,
A Rehabilitation certificate
, A or B@@@@   
B Sertipikasyon ng "psychiatric disorder 1"   
C Mga inaprobahang may kapansanan ng Koukikoureisha medical  system.   
 
(5) Allowance sa medikal na gastusin para sa pagpaigi ng kondisyon ng kapansanan  

Maaring makakuha ng subsidy 
(o suporta para sa ilang porsyon ng gastusin)  para sa inyong anak na may kapansanan na wala pang 18 taong gulang, kung mapapatunayan na  ang pagpapagamot o pagpapa-opera ay  nakapag-paigi sa kondisyon ng bata para sya ay makapamuhay ng halos kagaya ng isang normal na bata . Sumangguni lamang sa city hall.
(6) Allowance para sa pag-papalaki ng bata

Para sa solong ina o solong ama ng pamilya, o pamilya na ang ina o ama ay may kapansanan at nag-aaruga ng anak na wala pang 18 taon gulang o hanggang March 31 ng fiscal year, kung naging 18 taon gulang na sa nasabing taon, (para sa anak na may kapansanan, wala pang 20 taon gulang) ay makakatanggap ng suporta na ito. Para makakuha ng suporta, dapat ay nakalista kayo sa resident registration ayon sa alintuntunin at
ang inyong kita ay hindi hihigit sa pinakamababang sahod o braket ng suweldo.  
(7) Espesyal na allowance para sa pag-aalaga ng bata
Para sa mga batang may kapansanan sa pisikal o mental, may edad na wala pang 20 taong gulang ay makakatanggap ng allowance. 
Para makakuha ng suporta, dapat ay nakalista kayo sa resident registration ayon sa alintuntunin at ang inyong kita ay hindi hihigit sa pinakamababang sahod o braket ng suweldo.
(8) Medical allowance para sa gpremature babyh
Kung ang inyong anak na gpremature babyh, ayon sa payo ng duktor, ay ipinasok sa designadong ospital, maari kang makatanggap ng allowance 
(suporta para sa ilang porsyon ng gastusin).  Maari po lamang na komunsulta sa munisipyo o city hall.

yKatanunganz
Fujimi-shi Kosodateshien-ka, Shogaifukushi-kaFtel.049-251-2711  para sa tungkol sa nos. (1) ~ (7)
Fujimi-shi Kenko zoshin center  Ftel.049-251-2711  para sa no.(8)  

Fujimino-shi Kosodateshien-ka Kosodateshien-kakariFtel.049-262-9033  para sa tungkol sa no. (1)
Fujimino-shi Kosodateshien-ka  Kodomoiryo-kakariF tel.049-262-9041  para sa tungkol sa nos. (2)E(3) 
Fujimino-shi ShougaiFukushi-kaShomu-kakariF tel.049-262-9031  para sa tungkol sa nos.(4)E(7)
Fujimino-shi Shogaifukushi-ka Shogaifukushi-kakari
tel.
049-262-9032  para sa tungkol sa no. (5)

Fujimino-shi Kosodateshien-ka Kodomo-shien-kakariF tel.049-262-9033 para tungkol sa no. (6)  Fujimino     

Miyoshi-machi Fukushi-ka Shogaisha shomu tantoEKodomoshien-ka Jidofukushi-tantoFtel.049- 258-0019 
tungkol sa nos. (1) ~ (3), (6)


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17-4 Day Care Center (Nursery schools)

Kung hindi mabibigyan ng tamang pag-aalaga ang inyong mga anak dahil sa hanapbuhay, karamdaman at iba pa,maaring ipasok sila sa day care center. Ang pampublikong nurseries at pribadong nurseries sa 2 siyudad at 1 bayan ay makikita sa talaan ng Public Facilities Section ng HP. Pansamantalang pag-papaalaga ay maari din sa iba pang gday-care centersh at gchild care support centerh
(1) Mga kwalipikadong bata
Mga preschooler na bata na may edad 2 buwan paitaas. May pagkakaiba ang mga kondisyones depende sa day care center .
(2) Halaga ng babayaran sa Day Care Center
Depende ito sa binayarang buwis (municipal tax) ng mga magulang
(3) Aplikasyon
May pagkakaiba ang petsa ng pag-apply depende sa syudad. Ang aplikasyon para sa susunod na taon ay kailangang isumite sa kalagitnaan ng Nobyembre o simula ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Kung ipapasok sa kalagitnaan ng kasalukuyang taon, kailangang mag-aply sa ika-10 o 15 araw ng nakaraang buwan.  Kailangang titingnan at mag-aantay kung kelan may bakante sa day care center dahil sa limitasyon ng bilang ng bata kada paalagaan.
yKatanunganz
Fujimi-shi Hoiku-ka Hoiku-kakariFtel.049-251-2711
Fujimino-shi Kosodateshien-ka Hoiku-kakariFtel 049-262-9035
Miyoshi-machi Kodomoshien-ka Hoiku-tantoFtel.049-258-0019


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17-5 Family Support Center
Ito ay lokal na mutual-aid system para sa pag-aalaga ng bata sa pagitan ng mga magulang / guardian (kliyente), at mga volunteers (suporters). Ang mga supporters ang naghahatid sa mga bata sa nursery school o kindergarten at nag-uuwi sa bahay, o nag-aalaga sa bahay kapag ang magulang ay may overtime sa trabaho o may kailangang puntahan. Ang karagdagang inpormasyon ukol sa bayad at paraan ng rehistrasyon ay makikita sa center.
yKatanunganz
Fujimi-shi Family Support Center (Hoiku-ka) F tel.049-251-3337
Fujimino-shi Family Support Center (Childcare Support Section)F tel.049-262-1135
Miyoshi-machi Family Support Center (Chikumazawa Jidokan) F tel. 049-258-0075          

ZPang- emergency na family support center 
                        Regional family support centers  kagaya ng Saitama emergency support center ay pinagkatiwalaang magsagawa ng nauukol na serbisyo na tulad ng panandaliang pag-aalaga, pag-aalaga ng isang gabi, o kailangan ng pag-aruga sa batang may sakit o galing sa sakit.  Kailangang mag rehistro upang makagamit ng ganitong serbisyo.
yKatanunganz
Emergency support center ng Saitama Ftel.048-297-2903

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17-6 Kosodateshien center@(Fujimi-shiEFujimino-shi)
Ang gChildcare support centerh ay bukas para sa mga magulang na nag-aaruga ng kanilang mga anak, para sa pakikipagpalitan ng impormasyon, o para sa pakikipag-kaibigan .  Nagbibigay  din ng pagpapayo para sa mga magulang na nag-aaruga upang sagutin ang ilang problema o kaguluhan sa pag-aaruga.  Para sa detalye tulad ng oras ng bukas, makipag-ugnayan sa Kosodate-shien center.
yKatanunganz
Fujimi-shiritsu Kosodate-shien Center [Pippi] Ftel.049-251-3005
Fujimino-shiritsu Uenodai Kosodate-shien CenterFtel.049-256-8623
Fujimino-shiritsu Kasumigaoka Kosodateshien CenterFtel.049-269-4252
Fujimino-shiritsu Kosodateshien Fureai HirobaFtel.049-261-0611
Kazenosato Chiiki Kosodateshien CenterFtel.049-263-8388
Miyoshi-machi Kosodateshien CenterFtel.049-258-5106

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17-7 Hokago Jido club at Jidokan

(1) Hokago Jido club (Gakudo hoikushitsu)
Hokago Jido clubs ay isang pampublikong pasilidad kung saan ang mga bata sa elementarya ay maaaring tumuloy pagkatapos ng eskuwela o tuwing summer vacation o kung wala pa ang mga magulang sa bahay. Mayroong 21  Hokago Jido clubs sa Fujimi-shi, sa Fujimino-shi  ay 18 at sa Miyoshi ay 5. Mag-aplay sa city hall o town hall  upang  makasali ang inyong anak sa Hokago Jido clubs.
yKatanunganz
Fujimi-shi Hoiku-ka Hokago-Jido-kakariFtel.049- 251-2711
Fujimino-shi Kosodateshien-ka Kodomofukushi-kakari F
tel.049-263-7967
Miyoshi-machi Kodomoshien-ka Hoiku-tanto F tel.049-258-0019

(2)JidokanEJido Center
Ang mga pasilidad na ito ay para sa ikalalago ng kaalamang aktual at pisikal (hands-on learning) ng mga bata, at magkaroon ng mga kaibigan sa pamamagitan ng kanilang mga aktibidades na gaganapin. May 3 na Jido kan sa Fujimi-shi;  2 Jido centers sa Fujimino-shi at 3 na Jido kan sa Miyoshi-machi. Para sa impormasyon tingnan sa seksyon ng Pasilidad.


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.