Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17 Pangangalaga ng bata

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema  ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 
Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17-1 Kung kayo ay nagdadalantao

(1) Notipikasyon ng pagdadalantao
 
Magsumite ng notipikasyon ng pagdadalantao sa citizens' affairs section sa city hall para kayo ay makatanggap ng maternal at child health handbook. Ang kondisyon ng inyong kalusugan at ng iyong anak ay nakatala sa handbook na ito. Kailangan ninyo ito tuwing ipapatingin ang inyong anak, pabakuna at iba pa.
yKatanunganz
Fujimi-shi Children's Future Support CenterFtel.049-252-3773
Fujimino-shi Hoken CenterFtel.049-293-9045
Miyoshi-machi Hoken CenterFtel.049-258-0019          

(2) Kahirapan sa pagbayad sa gastusin sa panganganak
Kung hindi kayo makakakuha ng lump sum benefit para sa inyong panganganak  sa inyong health insurance, maari kayong mag-apply para sa public assitance.  
Magkonsulta lamang bago sa mga unang buwan ng pagbubuntis. Mga kwalipikasyon para sa benepisyo ay: panganganak sa designadong ospital, ang income ay mababa kesa pangkaraniwang limitasyon at aakuin din ninyo ang ilang porsyon ng babayarin.
yKatanunganz
Fujimi-shi -Shogaifukushi-kaFtel.049-251-2711


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17-2 Sa pagsilang ng inyong anak

(1) Rehistrasyon ng kapanganakan
Iparehistro ang inyong anak sa loob ng 14 na araw matapos isilang. Ipasa ang kompletong porma ng notisya ng pagsilang, ang maternal at child health handbook, at ang national health insurance card (kung kayo ay sakop ng insurance na ito).

(2) Handbook ng Sanggol (Fujimi-shi)

Makakatanggap ng baby handbook matapos iparehistro ang pagsilang. Magbibigay ito ng mga talaan para sa mga medical checkups, at iba pang impormasyon sa pag-aalaga ng sanggol.

(3) Pagbisita sa bagong panganak na sanggol
Midwife o Public health nurse  ay bibisita sa inyong tahanan, upang magbigay payo sa pag-aaruga ng inyong sanggol.

(4) Paglahatang pagbisita sa mga tahanan ng sanggol (ng  miyembro ng maternal at health promotion ng Fujimi-shi)
Midwife o public health nurse ay bibisita sa tahanan ng mga sanggol na wala pang apat na buwan gulang, upang magbigay payo at impormasyon sa pag-aaruga.    

(5) Fujimi-shi :  Programang pagbibisita at pagbibigay suporta sa mga nanay
.
Sino : Mga buntis at bagong panganak na nanay (~isang taon pagkatapos manganak) na nahihirapan sa pag-aalaga ng bata, na maaring may depresyon, post partum depression at iba pa.
Serbisyo :
 
EIsang public health nurse ang bibisita sa tahanan para magbigay konsultasyon at pagpapayo tungkol sa panganganak o pag-aalaga ng bata.
 
EPagbibigay suporta ng isang home helper sa gawaing bahay (may nakatakdang oras at kung ilang beses ang serbisyo)
Katanungan :
Fujimi-shi Shogai-Fukushi-ka tel.
049-251-2711    

(6)Pagsusuring medikal para sa sanggol
E konsultasyon
Ang siyudad/bayan ay nagbibigay ng regular medical checkups sa mga sumusunod:  mga sanggol at mga bata na may edad 4 na buwan, 12 buwan, 20 buwan, at 42 buwan ( sa Fujimi-shi) 
4 na buwan
, 10 buwan, 1 taon at 6 buwan, at 3 taong gulang  (sa Fujimino-shi)  4 na buwang gulang, 10 buwan, 18 buwan, 2 at 3 taong gulang (sa Miyoshi - machi).  Ang medical checkup ay pagtatanong sa kalagayan at pagbabago ng bata, pagsukat ng pangangatawan, konsultasyon at gdental" na pagsusuri.  Makakatanggap kayo ng notisya  ika-20 araw ng buwan,  mula sa huling pag-papa suri o checkup. 

(7) Pagpapabakuna

   Para sa pagpapabakuna, may mga alintuntunin at takdang panahon kung kelan naayon magpabakuna at may pang opsyonal na pagpabakuna.  Gayundin, may panahong naangkop para sa pagpabakuna laban sa klase at uri ng iba' ibang sakit.
   Karaniwan sa mga pagpabakuna ay walang bayad  (subalit kung kayo ay nagpabakuna sa iba pang pagamutan liban sa takdang pagamutan,o liban sa naangkop na edad ng bata o kaya opsyonal  na pagpabakuna, ito ay inyong babayaran. Sa pagpasa ng rehistrasyon ng kapanganakan sa munisipyo ng  mga  syudad at bayan ay makakakuha kayo ng aplikasyon para sa pagpa- eksamen bago magpabakuna ang sanggol.  Ayon sa alintuntunin ng pagpabakuna, ang pagtukoy sa angkop na edad ay ang panahon bago sumapit ang kaarawan ng bata (halimbawa: ang angkop na edad ay wala pang 2 taong gulang, ang pagpabakuna ay dapat bago sumapit ang kanyang kaarawan o hanggang isang araw bago ang kaarawan. At kung magpapabakuna sa araw ng kaarawan, ito ay babayaran na ninyo.
(A) Indibidual na pagpapabakuna ng mga sanggol at maliliit na bata

Z Hib vaccine
 Edad ng bata : 2 buwan hanggang bago mag 5 taong gulang
Dalas ng kailangang pagbabakuna ay depende sa edad ng bata.

Iskedyul ng Pagbabakuna

@Pagbabakuna (regular na iskedyul) para sa sanggol na 2 buwan~wala pang 7-buwan gulang : 4 na beses na pagbabakuna (dapat ay may pagitan ng 27 araw o higit pa pero huwag lalagpas ng 56 araw. Ika-4 na bakuna ay sa ika- 7 buwan ~ 13 buwan na edad ng bata. Para sa ika-2 at ika-3 na bakuna dapat ay bago mag-1 taon ang bata. Kung hindi naihabol sa tamang edad, hayaan na lamang . (  o maari ding pabakunahan)
A Mula 7-buwan ~ bago mag-1 taon: 3 beses (para sa ika- 2 bakuna , dapat ay may pagitan ng 27 araw o higit pa hanggang 56 araw. Ika-3 na bakuna ay mula 7 buwan ~ 13 na buwan na pagitan.  Subalit ang ika-2 bakuna ay dapat bago mag 1 taon ang bata. Kung hindi naihabol sa tamang edad, hayaan na lamang. (o maari  ding  pabakunahan)
BBakuna para sa 1 taon ~ bago mag 5 taong gulang: isang beses na pagbabakuna  

ZHepatitis B
 Target na Edad : Bago mag 1 taon gulang. Tatlong beses na pagpabakuna. Kalimitan ay sa edad na 2 buwan hanggang 9 na buwan ang pagpabakuna. Ang ika-1 bakuna at ika-2 bakuna ay dapat may pagitang 27 araw o higit pa. Ang ika-3 bakuna ay may pagitang 139 araw o higit pa pagkalipas ng ika-unang bakuna.  @

Z Pneumococcal bakuna para sa bata
Target na Edad: dalawang buwan ~ bago mag 5 taong gulang
 Bilang ng
mga kinakailangang pagbabakuna ay depende sa edad
Iskdyul ng Pagbabakuna
@Para sa 2 buwan~mas mababa sa ika-7 buwan gulang : 4 beses na pagbabakuna  (bakuna ng 3 beses ay dapat may pagitan ng 27 araw o higit pa ayon sa pangkaraniwang pag-  pabakuna sa 1 taong gulang). Ika 4 na bakuna ay sa edad na1 taon ~ 1 taon at 3 buwan, dapat ay 60 araw pagkatapos ng ika-3 bakuna. Subalit ang ika-2 at ika-3 bakuna ay dapat bago mag 2 taon gulang ang bata at kung hindi naihabol sa tamang edad, hayaan na lamang. Kung magpapabakuna ng ika-2 bakuna pagkalagpas ng 1 taon gulang ang edad, huwag nang magpabakuna ng ika-3 bakuna. ( o maari ding pabakunahan.

A7 buwan`mas mababa sa isang taong gulang: 3 beses na pagbabakuna ( 2 bakuna ay dapat may pagitan na 27 araw o higit pa ayon sa pangkaraniwang pagpabakuna sa 1 taong gulang). Ika-3 bakuna ay sa edad na 1 taon gulang ~ , at  60 araw pagkatapos ng ika 2 bakuna. Subalit ang ika-2 bakuna ay dapat bago mag 2 taon gulang pero kung hindi naihabol sa tamang edad, hayaan na lamang.
B 1  taong gulang ~ mas mababa sa  2 taong gulang: 2 beses na pagpapabakuna  (dapat ay may pagitan na higit pa sa 60 araw pagkatapos ng unang bakuna)
C 2 taong gulang ~ bago mag 5 taong gulang: isang beses na pagpapabakuna
 

Z
DPT| IPV (Diphtheria, Pertussis and Tetanus|Inactivated polio vaccine)    
Mula 3 buwan hanggang bago mag 7 taon at 6 buwan: Sa ika-1 termino ng pagpabakuna, 3 beses na bakuna. (May pagitan na 20 araw hanggang 56 araw ) Adisyonal na pagpabakuna pagkatapos ng ika-1 termino : isang beses (pagkalipas ng 6 buwan ng huling pagpabakuna, 1 taon ` 1 taon at 6 na buwan) 

ZBCG
Edad ng bata:  bago mag 1 taong gulang. Isang beses na bakuna

ZMeasles , Measles Rubella mixed
Sa ika-1 termino ng bakuna: 1 taon hanggang bago mag- 2 taon. Sa ika-2 termino ng bakuna: sa loob ng isang taong bago pumasok sa elementarya    

ZChickenpox
  (Varicella)    Edad ng bata : 1 taon ~ 3 taon gulang
Pagpapabakuna : 2 beses na may pagitan ng 3 buwan o higit pa o sa standard na bakuna, 6 na buwan hanggang 1 taon  

Kapag nagkaroon na ng chicken pox ay hindi na kailangang magpabakuna. .

ZJapanese encephalitis (Unang termino) 

Target na edad: 6 na buwan hanggang bago mag 7 at kalahating taong gulang.  (nirerekomenda sa edad na 3 taong gulang pataas) Bilang ng papabakuna ay tatlong beses. 
Unang bakuna ay 2 beses, dapat na may pagitan ng 6 araw o higit pa pero hindi lalagpas sa 28 na araw ( pangkaraniwan). 
Karagdagan nito ay 1 beses ( pagkalipas ng 6 na buwan mula nung ika-unang bakuna o kaya pagkalipas ng 1 taon).

(B) Pagpapakuna
ng mga bata sa elementarya, junior at senior high school
ZJapanese encephalitis
(Pangalawang termino)
Edad ng bata: 9 taon gulang ~ bago mag ika-13 taon gulang.
Isang beses na pagpabakuna.
Sa iba pang mga bata na maaring ang bilang ng pagpapabakuna ay hindi sapat para sa kanila, tingnan sa maternal and child health book (boshi techo) at kumunsulta sa duktor.
@Mga batang ipinanganak mula April 2, 2007 ~ October 1, 2009 May edad na 9 taon ~ bago mag 13 taon gulang maaring magpabakuna ng kakulangan sa 3 beses ng ika-unang termino. 
(Inirerekomenda ang pagpabakuna makalipas ang kaarawan ng ika 9 na taong gulang)  
A Mga batang ipinanganak mula April 2, 1998 ~ April 1, 2007
 Maaring magpabakuna ng kakulangan sa 4 na beses ng bakuna, normal na interval bago tumuntong ng ika- 20 taong gulang.

ZDiphtheria at tetanus
Edad ng bata: 11 taon gulang ~ bago mag 13 taon gulang.
Isang beses na pagpabakuna

Z Bakuna para sa gcervical cancerh (Opsyonal na pagbabakuna)
 
Ang pagpapabakuna nito ay hindi na inoobliga o opsyonal na lamang simula noong December, 2007.
Edad :  mula grade 6 sa elementary ~ 1st yr sa senior high school na mga (babae)
 Bilang ng pagbabakuna ay 3 beses. Meron 2 uri ng bakuna at ang interbal ng bakuna ay depende sa uri ng bakuna. Maaring mamili  alin man sa 2 uri pero kailangan ng 3 beses na pagpabakuna ng parehas na uri ng bakuna..
EBivalent vaccine ( cervarix)
  Iskedyul ng bakuna:  2 bakuna sa interbal na 1 buwan (sa pangkaraniwan) at ang ika-3 na bakuna sa interbal na 6 na buwan  pagkatapos ng huling pagpabakuna.
EQuadrivalent vaccine ( gardasil)
  Iskedyul ng bakuna: 2 bakuna sa interbal na 2 buwan at ang ika-3 na bakuna sa interbal na 6 na buwan pagkatapos ng huling pagpabakuna. 

(C) Kailan hindi pwedeng bakunahan ang bata?
Ang bata ay hindi maaring magpabakuna sa mga dahilang : Pag may sinat mula 37.5 sentigrado, may malubhang sakit, o mayroon  anaphylactic hypersensitivity.  Kung hindi nakapagpa-bakuna dahilan sa mahabang pagpapagamot at pagpapagaling tulad ng leukemia, maari po lamang na makipag-ugnayan sa inyong health center.

yKatanunganz
Fujimi-shi Kenkozoshin CenterFtel. 049-252-3771
Fujimino-shi Hoken CenterFtel. 049-293-9045
         tungkol sa pagpabakuna: tel. 049-264-8292
Miyoshi-machi Hoken Center Ftel. 049-258-0019 


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17-3 Allowance at suporta


(1) Allowance para sa pangangalaga ng mga bata

Allowance para sa pangangalaga ng bata hanggang makatapos sa junior high school  (hanggang 15 taon gulang at hanggang pagtatapos ng  fiscal year sa  March 31). Kailangan ay nakalista kayo sa resident registration ayon sa alintuntunin at kayo ang magulang o guardian ng bata at sumusuporta sa pamilya.

yKatanunganz
Fujimi-shi Welfare Division para sa pangangalaga ng bata at para sa may kapansanan : tel. 049-251-2711
Fujimino-shi Division para sa suporta at pangangalaga ng bata, tagapamahala Ftel.049-262-9041
Miyoshi-machi Welfare Division para sa suporta sa bata, tagapamahalaFtel. 049-258-0019 iExt.243E244j

(2) Allowance para sa gastusing medikal ng mga bata        
 Sinumang nakalista sa resident registration, ayon sa alintuntunin at nakatala sa health insurance ay maaring makakuha ng allowance
(o suporta para sa ilang porsyon ng gastusin) sa medikal na gastusin ng mga batang mag-aaral  hanggang 3rd year ng Junior High School.  
 
yKatanunganz
Fujimi-shi Welfare Division para sa pangangalaga ng bata at para sa may kapansanan  tel.049-251-2711
Fujimino-shi Division para sa suporta at pangangalaga ng bata, tagapamahala  F tel.049-262-9041
Miyoshi-machi Welfare Division para sa suporta sa bata, tagapamahala  F tel.049-258-0019iExt. 243E244j   


(3) Alllowance para sa gastusing medikal para sa mga single parent

Mga single parent na ang mga anak ay wala pang 18 taon gulang ay sakop ng sistema para sa allowance na ito
(suporta para sa ilang porsyon ng gastusin).  Upang makatanggap ng allowance na ito, kailangan ay nakalista kayo sa resident registration ayon sa alintuntunin at ang iyong sahod ay hindi hihigit sa pinakamababang sahod o braket ng suweldo.  
yKatanunganz
Fujimi-shi Welfare Division para sa pangangalaga ng bata at para sa may kapansanan  tel.049-251-2711
Fujimino-shi Welfare Division para sa suporta at pangangalaga ng bata, tagapahala  F tel.049-262-9041
Miyoshi-machi Welfare Division para sa suporta sa bata, tagapamahala  F tel.049-258-0019iExt. 243E244j
 
(4) Allowance para sa gastusing medikal  para sa may matinding kapansanan

  Allowance system (suporta para sa ilang porsyon ng gastusin) para sa mga may matinding kapansanan.  Makakatanggap kung kayo ay may edad na mas mababa sa 65 taon gulang, may physical disability certificate, may health insurance at umaalinsunod sa :
@ Physical disability certificate 1,2, o 3,
A Rehabilitation certificate
, A or B@@@@   
B Sertipikasyon ng "psychiatric disorder 1"   
C Mga inaprobahang may kapansanan ng Koukikoureisha medical  system.   
yKatanunganz
Fujimi-shi Welfare Division para sa pangangalaga ng bata at para sa may kapansanan  tel.049-251-2711
Fujimino-shi Welfare Division suporta para sa mga may kapansanan, pangkalahatang tagapamahala  F tel.049-262-9041
Miyoshi-machi Welfare Division suporta para sa mga may kapansanan, pangkalahatang tagapamahala  F tel.049-258-0019iExt. 174E175j 
 
(5) Allowance para sa gastusing medikal para sa pagpaigi ng kondisyon ng kapansanan  

Maaring makakuha ng subsidy 
(o suporta para sa ilang porsyon ng gastusin)  para sa inyong anak na may kapansanan na wala pang 18 taong gulang, kung mapapatunayan na  ang pagpapagamot o pagpapa-opera ay  nakapag-paigi sa kondisyon ng bata para sya ay makapamuhay ng halos kagaya ng isang normal na bata . Sumangguni lamang sa city hall.  
May mga alintuntunin at antas na dapat masunod, gayun din may mga nakatalagang medikal institusyon lamang.
yKatanunganz
Fujimi-shi Welfare Division para sa pangangalaga ng bata at para sa may kapansanan  tel.049-251-2711
Fujimino-shi Welfare Division suporta para sa mga may kapansanan, pangkalahatang tagapamahala  F tel.049-262-9041
Miyoshi-machi Welfare Division suporta para sa mga may kapansanan, pangkalahatang tagapamahala  F tel.049-258-0019iExt. 174E175j  

(6) Allowance para sa pangangalaga ng bata

Kung walang ina o kaya ama, o kaya ang ina o ama ay may kapansanan at nag-aaruga ng anak na wala pang 18 taon gulang o hanggang March 31 ng fiscal year, kung naging 18 taon gulang na sa nasabing taon, (para sa anak na may kapansanan, wala pang 20 taon gulang) ay makakatanggap ng suporta na ito. Kailangan ay nakalista kayo sa resident registration ayon sa alintuntunin at
ang inyong kita ay hindi hihigit sa pinakamababang sahod o braket ng suweldo.  
yKatanunganz
Fujimi-shi Welfare Division para sa pangangalaga ng bata at para sa may kapansanan  tel.049-251-2711
Fujimino-shi Welfare Division para sa suporta at pangangalaga ng bata, tagapahala  F tel.049-262-9041
Miyoshi-machi Welfare Division para sa suporta sa bata, tagapamahala  F tel.049-258-0019iExt. 243E244j  

(7) Espesyal na allowance para sa pangangalaga ng bata

Para sa mga batang may kapansanan sa pisikal o mental, may edad na wala pang 20 taong gulang ay makakatanggap ng allowance. 
Para makakuha ng suporta, dapat ay nakalista kayo sa resident registration ayon sa alintuntunin at ang inyong kita ay hindi hihigit sa pinakamababang sahod o braket ng suweldo.   yKatanunganz
Fujimi-shi Welfare Division para sa pangangalaga ng bata at para sa may kapansanan  tel.049-251-2711
Fujimino-shi Welfare Division suporta para sa mga may kapansanan, pangkalahatang tagapamahala  F tel.049-262-9041
Miyoshi-machi Welfare Division suporta para sa mga may kapansanan, pangkalahatang tagapamahala  F tel.049-258-0019iExt. 174E175j 

(8) Medical allowance para sa gpremature babyh
Kung ang inyong anak na gpremature babyh, ayon sa payo ng duktor, ay ipinasok sa designadong ospital, maari kang makatanggap ng allowance 
(suporta para sa ilang porsyon ng gastusin).  Maari poCenteg na komunsulta sa munisipyo o city hall.
  yKatanunganz
Fujimi-shi Kenkozoshin CenterFtel. 049-252-3771
Fujimino-shi Hoken CenterFtel. 049-293-9045
Miyoshi-machi Hoken Center Ftel. 049-258-1236 
 

(9) Suporta para sa gastusin sa pagpa-eksamen at pagpapagamot ng infertility o hindi pagbubuntis

Ang mga mag-asawa na nahihirapan  sa malaking gastusin sa pagpapagamot ng infertility o hindi pagbubuntis, gayundin sa pagkakaroon ng kaaya-ayang kapaligiran para maging matagumpay ang pagbubuntis, makakakuha sila ng suportang pinansyal. Para sa detalye kontakin lamang ang sumusunod.

yKatanunganz
Fujimi-shi Children's Future Support CenterFtel.049-252-3773
Miyoshi-machi Hoken Center tel : 049-258-1236  @Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17-4 Day Care Center (Nursery schools)

Kung hindi mabibigyan ng tamang pangangalaga ang inyong mga anak dahil sa hanapbuhay, karamdaman at iba pa,maaring ipasok sila sa day care center. Ang pampublikong nurseries at pribadong nurseries sa 2 siyudad at 1 bayan ay makikita sa talaan ng Public Facilities Section ng HP. Pansamantalang pag-papaalaga ay maari din sa iba pang gday-care centersh at gchild care support centerh

(1) Mga kwalipikadong bata

Mga preschooler na bata na may edad 2 buwan paitaas. May pagkakaiba ang mga kondisyones depende sa day care center .

(2) Halaga ng babayaran sa Day Care Center

Depende ito sa binayarang buwis (municipal tax) ng mga magulang

(3) Aplikasyon

May pagkakaiba ang petsa ng pag-apply depende sa syudad. Ang aplikasyon para sa susunod na taon ay kailangang isumite sa kalagitnaan ng Nobyembre o simula ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Kung ipapasok sa kalagitnaan ng kasalukuyang taon, kailangang mag-aply sa ika-10 o 15 araw ng nakaraang buwan.  Kailangang titingnan at mag-aantay kung kelan may bakante sa day care center .
yKatanunganz
Fujimi-shi Hoiku-ka Hoiku-kakariFtel.049-251-2711
Fujimino-shi Hoiku-ka Hoiku-kakariFtel 049-262-9035
Miyoshi-machi Kodomoshien-ka Hoiku-tantoFtel.049-258-0019


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17-5 Family Support Center
Ito ay lokal na mutual-aid system para sa pag-aalaga ng bata sa pagitan ng mga magulang / guardian (kliyente), at mga volunteers (suporters). Ang mga supporters ang naghahatid sa mga bata sa nursery school o kindergarten at nag-uuwi sa bahay, o nag-aalaga sa bahay kapag ang magulang ay may overtime sa trabaho o may kailangang puntahan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bayad at paraan ng rehistrasyon ay magsadya lamang sa center.
yKatanunganz
Fujimi-shi  (sa Hoiku-ka) F tel.049-251-3337
Fujimino-shi  (sa Higashi JIdo Center)F tel.049-262-1135
Miyoshi-machi  (sa Kosodate Shien Center): tel. 049-258-0075                                             
ZPang- emergency na family support                         
Sa mga kasong hindi magawa sa family support center, kagaya ng  batang may malubhang sakit, sila ay nakikipag-ugnayan sa 
Saitama emergency support center para sa  pagbibigay ng pansamantalang pangangalaga at iba pang pang emerhensyang  suporta Kailangang mag rehistro upang makagamit ng ganitong serbisyo.
yKatanunganz
Emergency support center ng Saitama Ftel.048-297-2903

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17-6 Kosodateshien center   (Center  para sa pangangalaga ng bata)
Ang pasilidad na ito ay bukas para sa mga magulang na nag-aaruga ng kanilang mga anak, para sa pakikipagpalitan ng impormasyon, o para sa pakikipag-kaibigan .  Nagbibigay  din ng pagpapayo upang sagutin ang ilang problema o kaguluhan sa pag-aaruga.  Para sa detalye tulad ng oras ng bukas, makipag-ugnayan sa Kosodate-shien center.
yKatanunganz
Fujimi-shiritsu Kosodate-shien Center [Pippi] Ftel.049-251-3005
Fujimino-shiritsu Uenodai Kosodate-shien CenterFtel.049-256-8623
Fujimino-shiritsu Kasumigaoka Kosodateshien CenterFtel.049-269-4252
Fujimino-shiritsu Ooi kosodateshien Center: tel. 049-256-8623 
Fujimino-shiritsu Kosodateshien Fureai HirobaFtel.049-261-0611
Kazenosato Chiiki Kosodateshien CenterFtel.049-263-8388
Miyoshi-machi Kosodateshien CenterFtel.049-258-5106

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
17-7 Hokago Jido club at Jidokan

(1) Hokago Jido club (Gakudo hoikushitsu)
Hokago Jido clubs ay mga pampublikong pasilidad kung saan ang mga bata sa elementarya ay maaaring tumuloy pagkatapos ng eskuwela o tuwing summer vacation o kung wala pa ang mga magulang sa bahay. Mayroong 23  Hokago Jido clubs sa Fujimi-shi (simula fiscal year 2018),  sa Fujimino-shi  ay 18 at sa Miyoshi ay 5. Mag-apply sa city hall o town hall  upang  makasali ang inyong anak sa Hokago Jido clubs.
yKatanunganz
Fujimi-shi Hoiku-ka Hokago-Jido-kakariFtel.049- 251-2711
Fujimino-shi Kosodateshien-ka Kosodateshien-kakari F
   tel.049-262-9033
Miyoshi-machi Kodomoshien-ka Hoiku-tanto : tel.049-258-0019

(2)JidokanEJido Center
Ang mga pasilidad na ito ay para sa ikalalago ng kaalamang aktual at pisikal (hands-on learning) ng mga bata, at para magkaroon sila ng mga kaibigan sa mga group activities at iba pa.  Mayroong 3 na Jido kan sa Fujimi-shi;  2 Jido centers sa Fujimino-shi at 3 na Jido kan sa Miyoshi-machi.
Para sa impormasyon tingnan sa seksyon ng Pasilidad.


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.