Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
4 Pabahay

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pag-aalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
4-1 Pagrenta

(1) Pribadong Pabahay
Kadalasan, ang kabuuang gastos sa pamamahay, kasama ang renta at iba pang gastusin gaya ng sharing cost, kabayaran sa garahe at iba't ibang utilities ay humigit kumulang 1/3 ng iyong suweldo. Kailangan mo rin ng isang guarantor. Kung ikaw ay naghahanap ng matitirahan, komunsulta sa isang real estate agency kung saan nais ninyong manirahan. Upang maiwasan ang anumang problema, mas mainam na may kasama kang Hapones sa pagbisita sa ahente.
(A) Paunang pagbisita
Bago magrenta, aming ini-rerekomenda na bisitahin ang bahay o lugar upang ma-inspeksyon. Tingnan maigi kung maingay, kundisyon ng bahay, layo mula sa estasyon ng tren, seguridad sa gabi, utilities at iba pa.

(B) Mga kailangang dokumento sa pag-renta
Kailangang ipakita ang inyong a certified copy ng  resident registration, katibayan ng kita o income, sulat mula sa guarantor, at seal registration certificate.

(C) Halaga ng babayaran sa pagpirma ng kontrata sa renta
Ang inyong babayaran ay humigit kumulang mga 6 na buwang halaga ng renta (yachin), 1-2 buwan key money (reikin), at 2-3 buwan deposito (shiki-kin). Ang halaga ng paglilipat ng bahay ay mula sa 50,000 hanggang 100,000 yen.

(2) Mga ahensiya ng ~real state~ na maaring malapitan ng mga banyagang nais mangupahan
Sa Saitama Pref. Govft office ay maaring malaman ang listahan ng mga rehistradong real state agencies na nagbibigay ng mga nararapat na impormasyon sa mga banyaga.
Ang sumusunod ang listahan ng ahensiya ng real state na maaring malapitan ng mga banyagang nais mangupahan.
May 5 na rehistradong real state agencies sa lugar na ito  :
Marushin Jyuchi Ltd. F 1-5-15, Kasumigaoka, Fujimino-shi,
tel. 049-261-2888, fax. 049-266-5718
Tamura Building Firm F 1-8-37, Ohi-chuou, Fujimino-shi,@
tel. 049-266-5388, fax. 049-263-1918
Fudosan consulting Ito F526-8, Fujikubo, Miyoshi-machi, tel.049-259-2580, fax.049-259-2110
Koshikihausing
F 2-5-6, Nishimizuhodai, Fujimishi tel.049-252-1237, fax. 049-254-2661
Hoshino
F 2612-7, Tsuruma, Fujimishi. tel.049-251-3336, fax.049-251-4651

(3) Pampublikong pabahay (prefecture housing)
Ito ay para sa mga residente o nagtatrabaho dito sa Saitama Prefecture at sa mga pamilyang may limitadong pinagkukunan ng kita o income. Ang aplikasyon ay mula ika-isa hanggang ika – 21 ng Enero, Abril, Hulyo at Disyembre. Ang application form ay makukuha sa city hall o munisipyo at sa mga sangay nito.
yKatanunganz
œ Sumai Sodan PlazaFtel.048-658-3017
œ Fujimi-shi Kenchikushido-kaFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Kenchiku-ka EizenEJyutaku-kakari F tel.049-220-2070
œ Miyoshi-machi Toshikeikaku-kaF tel.049-258-0019

(4) Pabahay ng munisipyo ( para sa mga residente ng Fujimino-shi)
Para sa mga detalye, tumawag lamang sa tanggapan:
[Katanungan]
Fujimino-shi Kenchiku-ka EizenEJyutaku-kakariF tel.049-220-2070

(5) Pabahay ng munisipyo ng Fujimi (maaring tumira sa bakanteng bahay)
Ang applikante ay kailangang nakatira sa Fujimi-shi, ang kabuuang kita ng sambahayan ay nakapaloob sa limit na nakasaad. Ang aplikante ay nakakaranas ng kahirapan sa paghahanap ng matitirhan.
Ang aplikasyon ay isang beses sa loob ng Setyembre
yKatanunganz
œFujimi-shi Kenchikushido-kaFtel.049-251-2711 iextension 418 j


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
4-2 Pautang sa Pagpapatatayo ng Bahay

Ang Fujimino-shi at Miyoshimachi ay bumuo ng "joint loan system" sa Irumano agricultural corporative at central labor financial bank para sa mga nais magpatayo ng sariling bahay.
(A)Maximum na pondo o pautang
Maximum na 10 million yen ( Miyoshi-machi), 12 million yen (Fujimino-shi) para sa may seguro sa pautang 
Maximum na 3 million yen ( Fujimino-shi), 5 million yen (Miyoshi-machi) para sa walang seguro sa pautang. 
(B)nterest rate ng loan o pautang
Ang interest rate ay nagbabago at depende rin sa pinansyal sektor, uri ng pautang kung mayroon o walang seguro. 
(C)Takda ng pagbabayad 
Ang takda ng pagbabayad ay depende sa halaga ng utang. Kung may seguro, ang takda ay 10~30 taon at kung walang seguro ay hanggang 10 taon (Fujimino-shi).
at kung walang seguro ay hanggang 15taon (Miyoshi-machi). 
(D)Paraan ng pagbabayad
Maaring magbayad sa nakatalagang buwanang halaga (halaga ng prinsipal na utang at interest na dinibisyon sa bilang ng buwan). Bayad sa kalahating taong kabayaran ay maaring isama sa buwanang kabayaran.
yKatanunganz  
œ Fujimino-shi Sangyoshinko-ka Shokorosei-kakariF tel.049-262-9023
œ Miyoshi-machi Kankosangyo-ka Shokokanko-tantoF tel.049-258-0019


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.