Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
21 Impormasyong Medikal

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
21-1 Serbisyong medikal sa oras ng emergency

 Nahahati ang Emergency Medical Service sa 3 bahagi: primary emergency medical care para sa mga pasyente na may bahagyang kalubhaan ang kondisyon at kailangan ang pang-emergency na pagpapagamot ; secondary emergency medical care ay para sa mga pasyente na may malubhang kundisyon at nangangailangan ng agarang atensyon sa ospital, at ikatlo para sa mga pasyente na grabe at nasa malubhang kondisyon.

(1) Primary emergency medical care
(A) Emergency clinics at mga klinikang bukas sa pista opisyal:
›Higashi Iruma Medical Association Clinic
Address F3-1-20, Komabayashi-moto-cho Fujimino-shi
PhoneFtel.049-264-9592
Araw na bukasFLinggo, national holidays, GW(Golden Week), at ika-31 ng Disyembre hanggang ika-3 ng Enero
Oras ng tanggapFika- 9:00`12:00, 13:00`16:00, 20:00`22:00
 Mayroong "Internal medicineh at "pediatrics" .  Ang Internal medicine ay mula 20:00 ~ 22:00 lamang.

(B) Iba pang klinika na bukas sa mga araw na pista opisal
       (hanggang katapusan ng Marso, 2018)
›Fujmi-shiritsu Kenkozoshin Center
AddressF3351-2 Tsuruma Fujimi-shi
PhoneFtel.049-252-4050
Araw na bukas FLinggo, mga araw na pista opisyal, at ika-31 ng Disyembre hanggang ika-3 ng Enero
Oras ng tanggapFika- 9:00`12:00, 13:00`16:00
gInternal medicinehat doctor pambata(pediatrics) ay meron.

(C) Pediatrics emergency clinic @
›Higashi-Iruma Medical Association hall
Lugar: 3-1-20, Komabayashi-motocho, Fujimiho-shi 
PhoneFtel.049-264 -9592
Bukas- Lunes ~ Sabado (maliban pag pista opisyal, summer vacation, mga araw mula Dec. 31 ~ Jan. 3)
Oras : 20:00 ~22:00  (may surgery, obstetrics and gynecology)
URL


(D)Itinalagang hemergency hospitalsh sa Fujimi-shi
›IMS Fujimi General HospitalFtel.049-251-3060
›Mizuhodai HospitalFtel.049-252-5121
›Miura HospitalFtel.049-254-7111
›Kurihara HospitalFtel.049-255-3700

(E) Mga nakatalagang emergency hospitals sa Fujimino-shi
› Kamifukuoka general hospitalFtel.049-266-0111
› Miyoshino No. 2 hospital : tel. 049-261-0502     
› Fuke hospital: tel. 049-264-8811    

(F) Mga nakatalagang emergency hospitals sa Miyoshi-machi@
›IMS Miyoshi general hospitalFtel.049-258-2323
›Miyoshino hospital Ftel.049-259-3333

(2) Secondary emergency medical care
Mga designadong emergency hospital sa distrito ng Kawagoe ang namamahala sa secondary emergency medical care sa pamamagitan ng rotasyon..

(3) Tertiary emergency medical care
Ang Saitama Prefecture ay may 8  tertiary emergency hospitals. Ang pinakamalapit ay ang Saitama Medical Center : tel: 049-228-3595

yKatanunganz
œFujimi-shi Kenkozoshin CenteFtel.049-252-3771
œFujimino-shi Kamifukuoka Hoken CenterFtel.049-264-8292
œMiyoshi-machi Hoken CenterFtel.049-258-1236


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
21-2 Imformation Center 

 Saitama Prefecture emergency telephone consultation 
(# 7199)

Sakaling may emergency o biglaang pagkakasakit o nasugatan maari kayong tumawag at magkonsulta sa telepono at isang nars ang sasagot kung paano ang pagbibigay ng first aid at kung kinakailangang pumunta ng ospital.
(maliban sa Psychiatry at Dentistry) . Ang pagkonsulta ay sa wikang Hapon.  FPhone
 # 7119 o tel .048-824-4199

¦  Maari ding tumawag sa mga dati pang sumusunod na tel. nos.
Emergency telephone medical consultation para sa mga bata  
”8000@o tel:@048- 833-7911
Emergency telephone medical consultation para sa adults@ ”7000

(1)AMDA International Medical Information Center
Libreng impormasyong serbisyo sa  gmedical institutionsh at  gmedical systemh ay maari sa pamamagitan ng telepono.
Tumawag sa Ftel.03-5285-8088
Wikang Ingles, Instik, Kastila, Thai, KoreanoF 9:00 - 20:00 araw-araw.   
PortugueseF 9:00 - 17:00 Lunes, Miyerkules at Biyernes
FilipinoF13:00 - 17:00 Miyerkules
Vietnamese : 13:00 - 17:00 Huwebes


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.