Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
21 Impormasyong Medikal

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pag-aalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
21-1 Serbisyong medikal sa oras ng emergency

 Nahahati ang Emergency Medical Service sa 3 bahagi: primary emergency medical care para sa mga pasyente na may bahagyang kalubhaan ang kondisyon at kailangan ang pang-emergency na pagpapagamot ; secondary emergency medical care ay para sa mga pasyente na may malubhang kundisyon at nangangailangan ng agarang atensyon sa ospital, at ikatlo para sa mga pasyente na grabe at nasa malubhang kondisyon.

(1) Primary emergency medical care
(A) Emergency clinics at mga klinikang bukas sa pista opisyal:
›Higashi Iruma Medical Association Clinic
Address F3-1-20, Komabayashi-moto-cho Fujimino-shi
PhoneFtel.049-264-9592
Araw na bukasFLinggo, national holidays, GW(Golden Week), at ika-31 ng Disyembre hanggang ika-3 ng Enero
Oras ng tanggapFika- 9:00`12:00, 13:00`16:00, 20:00`22:00
 Mayroong "Internal medicineh at "pediatrics" .  Ang Internal medicine ay mula 20:00 ~ 22:00 lamang.

(B) Mga klinika na bukas sa mga araw na pista opisal
›Fujmi-shiritsu Kenkozoshin Center
AddressF3351-2 Tsuruma Fujimi-shi
PhoneFtel.049-252-4050
Araw na bukas FLinggo, mga araw na pista opisyal, at ika-31 ng Disyembre hanggang ika-3 ng Enero
Oras ng tanggapFika- 9:00`12:00, 13:00`16:00
gInternal medicinehat doctor pambata(pediatrics) ay meron.

(C) Pediatrics emergency clinic @
›Higashi-Iruma Medical Association hall
Lugar: 3-1-20, Komabayashi-motocho, Fujimiho-shi 
PhoneFtel.049-264 -9592
Bukas- Lunes ~ Sabado (maliban pag pista opisyal, summer vacation, mga araw mula Dec. 31 ~ Jan. 3)
Oras : 20:00 ~22:00
URL


(D)Itinalagang hemergency hospitalshsa Fujimi-shi
›IMS Fujimi General HospitalFtel.049-251-3060
›Mizuhodai HospitalFtel.049-252-5121
›Miura HospitalFtel.049-254-7111
›Kurihara HospitalFtel.049-255-3700

(E) Mga nakatalagang emergency hospitals sa Fujimino-shi
›Kamifukuoka general hospitalFtel.049-266-0111

(F) Mga nakatalagang emergency hospitals sa Miyoshi-machi@
›IMS Miyoshi general hospitalFtel.049-258-2323
›Miyoshino hospital Ftel.049-259-3333

(2) Secondary emergency medical care
Mga designadong emergency hospital sa distrito ng Kawagoe ang namamahala sa secondary emergency medical care sa pamamagitan ng rotasyon..

(3) Tertiary emergency medical care
Ang Saitama Prefecture ay may 7 tertiary emergency hospitals. Ang pinakamalapit ay ang Saitama Medical Center na karugtong ng Saitama Medical University. tel:049-228-3595
yKatanunganz
œFujimi-shi Kenkozoshin CenteFtel.049-252-3771
œFujimino-shi Kamifukuoka Hoken CenterFtel.049-264-8292
œMiyoshi-machi Hoken CenterFtel.049-258-1236


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
21-2 Imformation Center 

(1) Saitama Emergency Medical Service Information Center
Mga impormasyon ukol sa mga emergency medical institution ay inyong makukuha sa wikang Hapon sa araw o gabi o maging pista opisyal. (maliban sa Psychiatry at Dentistry)  Ftel.048-824-4199

(2) Emergency telephone medical advice para sa mga bata
 
Kung ang inyong anak ay mayroong karamdamang kailangan ng agarang pagkunsulta o kaya para bigyan sya ng first aid , kontakin lamang ang 
tel #8000 048-833-7911 at maari kayong magkonsulta o humingi ng payong medikal sa nakatalagang duktor, lamang ay sa wikang Hapon.
  Lunes ~ Biyernes  mula
19:00`7: 00  ng umaga
  Pista opisyal na araw, Sabado, Linggo at pagtatapos at simula ng taon  :@mula
7:00`7:00 ng sunod na araw.

(3)AMDA International Medical Information Center
Libreng impormasyongerbisyo sa  gmedical institutionsh at  gmedical systemh ay maari sa pamamagitan ng telepono.
Tumawag sa Ftel.03-5285-8088 o 050-3598-7574
Wikang Ingles, Instik, Kastila, Thai, KoreanoF9:00-20:00 araw-araw.   
PortugueseF9:00-17:00 Lunes, Miyerkules at Biyernes
FilipinoF13:00-17:00 Miyerkules


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.