Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

Living Guide Top

Tagalog Top

1Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital Sa Japan, ang selyo o seal na tinatawag na hanko ang siyang ginagamit sa pagpirma. Ang selyong nakarehistro sa city hall ay tinatawag na "jitsuin". Ang dokumento na nagpapatunay na ang selyo ay isang jitsuin ay tinatawag na "inkan shomeisho". Para sa mga importanteng kontrata parehong kailangan ang mga ito. Ang pagpaparehistro ay dapat isagawa mismo ng aplikante para maiwasan ang maling paggamit nito ng iba pang tao.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
3-1 Paraan ng pagpaparehistro
 Kung ikaw ay 15 taong gulang paitaas at nakatala sa sertipikong kopya ng "resident registrationh maaari kang mag-aply para sa seal registration sa siyudad kung saan ka kasalukuyang naninirahan. Ang selyo o seal ay hindi dapat ready-made at ito ay dapat na may sukat na 8mm hanggang 25mm sq. Dapat magkatulad ang naka-ukit na pangalan sa iyong selyo at sa sertipikadong kopya ng  resident registration . Isang selyo kada isang tao ang maaaring iparehistro. Kailangan isumite ang inyong resident card o special permanent resident card at ang selyo na ipaparehistro..
Sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa Shimin-ka o
 (Jumin-ka)  bago magtungo para sa pagparehistro.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Shhimin-ka Shimin-kakariFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Shimin-ka Shimin-kakariF tel.049-262-9018
œ Miyoshi-machi Jyumin-ka Jyumin-tantoF tel.049-258-0019
 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
3-2 Katibayan ng Seal Registration
  Upang makakuha ng seal registration certificate, kayo o ang inyong proxy ay kailangang dala ang seal registration card at ID para sa identipikasyon. Sulatan ang application form na makukuha sa city hall. Kung may pagkakamali sa application form, hindi kayo makatatanggap ng seal registration certificate.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Shimin-ka Shimin-kakariFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Shimin-ka Shimin-kakariF tel.049-262-9018
œ Miyoshi-machi Jyumin-ka Jyumin-tantoF tel.049-258-0019

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.