Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
20 Edukasyon

Living Guide Top

Tagalog Top

1Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pag-aalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
20-1 Sistema ng Edukasyon sa bansang Hapon
Ang kompulsaryong edukasyon sa bansang Hapon ay 9 na taon at binubuo ng 6 taong elementarya mula sa edad na 6 taon gulang at 3 taong junior high mula sa edad na 12 taon gulang.
Ang mga anak ng dayuhang residente ay maaaring pumasok sa elementarya at junior high school, kung nanaisin nila. Sila ay hindi kumpolsaryo.
Depende sa lokasyon ng iyong tirahan ang magiging batayan ng papasukang eskuwelahan ng inyong mga anak. Mayroon ding mga nurseries at kindergartens para sa mga batang hindi pa pumpasok sa elementarya.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
20-2 Kindergarten
Mayroong 9 na pribadong kindergarten sa Fujimi-shi, 8 sa Fujimino-shi at 3 sa Miyoshi-machi. Mag-apply ng direkta sa alin mang kindergarten na inyong nais.

yKatanunganz
œFujimi-shi Kyoikuiinkai Somu-kaFtel.049-251-2711
œFujimino-shi Kosodateshien-ka Hoiku-kakariFtel.049-262-9035
œMiyoshi-machi Kyoikuiinkai Gakkokyoiku-kaFtel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
20-3 Elementarya at junior high school

(1) Paano makakapasok sa elementarya/ junior high school?
Para sa mga batang papasok sa susunod na taon, sila ay dapat mag-enrol sa buwan ng Setyembre ng kasalukuyang taon at magpatingin (medical check-up) sa buwan ng Oktubre. Kung kayo ay bagong lipat sa bayan pagkalagpas ng Setyembre at nais ninyong ipasok ang inyong anak sa pampublikong elementarya, makipag-ugnayan sa education board ng bayan o syudad.
Ganoon din ang proseso para sa mga dayuhang bata kung nais nilang pumasok sa elementarya /junior high schools. Tumawag sa school section para sa mga detalye.      
(2) Paglipat sa pampublikong paaralan sa bayan mula sa ibang paaralan
Kung ililipat ninyo ang inyong anak sa pampublikong paaralan ng bayan/syudad, dalhin lamang ang student registration certificate at resibo para sa mga libreng aklat na inyong natanggap mula sa dating paaralan.         
 
(3)Paglipat sa ibang paaralan mula sa ibang siyudad o bayan.
Kung kayo ay lilipat ng tirahan o uuwi sa sariling bansa, ipaalam sa paaralan na kung saan kayo kasalukuyan nakarehistro pati na rin sa education board.
yKatanunganz
Fujimi-shi Kyoikuiinkai Gakkokyoiku-kaFtel.049-251-2711
Fujimino-shi Kyoikuiinkai Gakkokyoiku-ka Gakumu-kakariFtel.049-220-2084
Miyoshi-machi Kyoikuiinkai Gakkokyoiku-kaFtel.049-258-0019


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
20-4 Ayuda at konsultasyon

(1) Subsidy sa panggastos sa paaralan
Para sa mga magulang na may kahirapang pinansyal mayroong subsidy para sa gastusin sa paaralan. Ang subsidy ay para sa mga sumusunod: gamit sa eskuwela, bayad sa pagkain sa eskuwelahan, at gastusing medical. Makipag-ugnayan sa mga sumusunod na tanggapan para sa edukasyon para sa detalye.
yKatanunganz
œFujimi-shi Kyoikuiinkai Gakkokyoiku-kaFtel.049-251-2711
œFujimino-shi Kyoikuiinkai Gakkokyoiku-ka Gakumu-kakariF tel.049-220-2084
œMiyoshi-machi Kyoikuiinkai Gakkokyoiku-kaFtel.049-258-0019 
(2) Scholarship para sa  mga naulilang bata dahil sa aksidente sa trapiko
Ang sistemang ito ay nagbibigay ng scholarship sa mga naulilang bata na magtatapos  mula sa junior o senior high school para sa kinakailangang gastos para sa high school, unibersidad o kolehiyo o kaya'y para makapag-trabaho.
yKatanunganz
œFujimi-shi Fukushi-kaFtel.049-251-2711

(3) ScholarshipEReserve fund loan para sa pagpasok sa paaralan  
a  Scholarship
Para sa mga may kahirapang pinansyal, may mga scholarships para sa gastusin sa pagpasok sa high schook, technical college o iba pang kolehiyo. Mayroon nga lamang na mga kondisyon at mga pagbabase.

b  
Reserve fund loan para sa pagpasok sa paaralan
Maaring mag-apply para sa reserve fund loan ang mga magulang o guardian na may kahirapang pinansyal sa gastusin sa pag-aaral sa high school, technical college o iba pang kolehiyo ng kanilang anak. Gayun din, mayroong mga kondisyon at mga pagbabase.
[
yKatanunganz
œFujimino-shi Kyoikuiinkai Kyoikusomuka-Somu-kakari F tel.049-220-2080    


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
20-5 Nihonggo Class
Para sa mga banyagang mamamayang nais matuto ng wikang Hapon, may mga libreng pag-aaral ng Nihonggo sa ibaft ibang kouminkan at mga asosyasyon. Ang mga klase ay mula sa beginnersf level hanggang advanced na pag-aaral.  Listahan ng mga lugar kung saan may Japanese classes:
(A) Fujimi Nihonggo Circle
Araw at orasF tuwing Martes 10:00~12:00, Biernes 13:30~15:30, Sabado 14:00-16:00
LugarF Tsuruse nishi koryu center
Magtanong saF
Tsuruse nishi koryu center tel.049-251-2791
              tel.049-254-8104iWakatsuki sanj


(B) Kodomo nihongo gakushu club
Araw at orasF tuwing Miyerkules 16:30~19:30
LugarF Mizuhodai community center
Magtanong saF
tel.090-4955-4389 iMs. Moritaj
                              tel. 090-2334-4678 (Ms. Matsuo)

(C) Kamifukuoka Nishikouminkan nihonggo kyoushitsu
Araw at orasF tuwing Linggo at Miyerkules 10:00~12:00
LugarF Kamifukuoka nishi kouminkan (public hall)
Magtanong saF049-266-9501 (nishi kouminkan)

(D) Oi Chuo Kouminkan nihonggo kyoushitsu
Araw at orasF tuwing Sabado 13:30~15:30
LugarF Oi Chuo kouminkan
Magtanong saF 049-261-0648

(E) Fujimino International Cultural Exchange Center (FICEC) nihonggo kyoushitsu
Araw at orasF tuwing Huwebes 10:00~12:00
LugarF FICEC office
Magtanong saF 049-256-4290

(F) Miyoshi Fujikubo nihonggo kyoushitsu
Araw at orasF tuwing Miyerkules 10:00~12:00
LugarF Fujikubo public hall (kouminkan)
Magtanong saF 049-258-0690

(G) Miyoshi Chikumazawa nihonggo kyoushitsu
Araw at orasF tuwing Biyernes 14:00~16:00
LugarF Chikumazawa public hall (Kouminkan)
Magtanong saF049-259-8311

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
20-6 Pagtuturo ng Nihonggo sa mga estudyanyeng banyaga
Ang mga banyagang estudyante na kapapasok pa lamang sa eskuwelahan at hindi pa nakakapagsalita ng wikang Hapon ay maaring humingi ng asistya sa Board of Education para sila ay maalalayan ng mga volunteers na magtuturo sa kanila ng Nihonggo.

yKatanunganz
œ Fujimi-shi Kyoikuiinkai Gakkokyoiku-kaF tel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Kyoikuiinkai Gakkokyoiku-ka Shido-kakariF
tel 049-220-2085
œ Miyoshi-machi Kyoikuiinkai Gakkokyoiku-kaFtel 049-258-0018

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.