Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
5-1 Serbisyo sa Tubig

(1) Pag-request sa serbisyo ng tubig
Bago gamitin ang serbisyo ng tubig, kailangang humingi ng permiso sa opisina nito sa munisipyo. 

(2) Buwanang Bayarin
Ang nagagamit na tubig ay susuriin tuwing ikalawag buwan at ang kabuang babayaran sa pagamit at pag susuri ay ipapadala sa inyo.  Maaring bayaran sa pamamagitan ng account transferh o sa nakatalagang lugar tulad ng banko, convenience store, munisipyo (city hall) o sa sangay nito at bayaran ninyo  ng cash.

(3) Pagpatigil sa serbisyo ng tubig
Kung kayo ay lilipat ng tirahan itawag ang pagpatigil ng tubig hanggang 5 araw bago kayo lumipat sa upisina na nakasaad sa ibaba. Maaring bayaran ang natitirang babayarin sa pamamagitan ng check account o statement of payment o cash.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Okyakusama centerFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Suido Service centerFtel.049-220-2077
œ Miyoshi-machi Jogesuido Ryokin centerFtel.049-274-1014
(4) Problema sa tubig
Kung may problema sa tubig, tumawag sa tubero na designado ng siyudad.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Suido-ka kyusui tantoFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Jogesuido-ka Suidoshisetsu-kakariF 049-220-2078
œ Miyoshi-machi Jogesuido-ka Suidoshisetsu-tantoF 049-274-1014


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
5-2 Elektrisidad

 Makipag-ugnayan sa Tokyo Electric Power Company (TEPCO) para sa serbisyong elektrisidad, paggamit, pagpapaputol o kung brownout. Ang voltahe sa Fujimi-shi at mga kalapit siyudad ay 100 volts, 50 hertz. Bago gumamit ng serbisyong elektrisidad, kailangang ipadala ang postcard na inyong makikita sa breaker box ng inyong tirahan. Kung nais ninyong ipaputol ang serbisyong elektrisidad, tumawag sa Tepco, 4 -5 araw bago kayo lumipat.

Kabayaran
Maaring magbayad sa kolektor na pumupunta sa bahay, sa banko, sa post office, convenience store o sa TEPCO office, gamit ang mga payment slip na mula sa Tepco. Maaari ring magbayad sa pamamagitan ng account transfer.
yKatanunganz
œ Shiki business office ng TEPCOFtel.048-476-4551


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
5-3 Gas
 2 ang uri ng gas, city gas at LPG ang ginagamit sa Fujimi-shi. Ang city gas ay nakakonekta sa bahay sa pamamagitan ng tubo (pipe gas). Ang LPG ay gas na nasa tangke na nakalagay sa likod ng inyong bahay. Ang isang gas appliance ay hindi puedeng gamiting parehas sa 2 uri ng gas kaya mag-ingat sa pagbili ng gas appliance. Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa LPG supplier na malapit sa inyong bahay o sa gas company.
yKatanunganz
œ Daito Gas head office(Miyoshi)Ftel.049-259-1111
œ Daito Gas Fujimi service Corp.Ftel.049-252-2131
œ Bushugasu Co. Kamifukuokaservice centerFtel.049-261-0337

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
5-4 Telepono

(1) Pagpapakabit ng linya
Magtungo sa tanggapan ng NTT para sa pagpapakabit ng telepono. Para sa mga katanungan ukol dito, tumawag sa 166 sa wikang Hapon o sa 0120-364-463 NTT para sa information center sa wikang Ingles.

(2) Directory assistance
Para sa telephone directory, tumawag sa 104 sa wikang Hapon. May nakalaang babayaran para sa serbisyong ito.

(3) Pag-tawag sa ibang bansa o international calls
Ang pagtawag sa ibang bansa ay maaaring gawin sa dalawang paraan: direktang pagtawag(dial calls) o sa pamamagitan ng operator. Ang KDDI, NTT communications, Japan TELECOM at POWEREDCOM ay nagbibigay ng ganitong serbisyo.

(4) Paraan ng pagtawag sa ibang bansa
Para makatawag sa ibang bansa, i-dial ang tel.company code-country code-area code- at lokal na numero
œTelephone Company Codes
NTT CommunicationsFi010jAKDDIF001AJapan TELECOMF0041APOWEREDCOMF0081


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.