Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
22 Konsultasyon

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Residence sistema ng pamamahala

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trafiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pag-aalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon

Facilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong facilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong facilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital sa SyudadAng serbisyong ito ay makikita sa mga counter windows sa siyudad o town hall. Kung kayo ay may problema sa araw-araw na pamumuhay o kailangan ng anumang impormasyon, makipag-ugnayan sa tanggapan.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
22-1 Konsultasyon sa Kalusugan

(1) Health counselling
.Payong Pangkalusugan para sa  high blood pressure, diabetes, osteoporosis, at iba pa.  meron sa lugar sa tinakdang panahon.
œFujimi-shi Kenkozoshin Center Ftel.049-252-3771
œFujimino-shi Hoken Center Ftel.049-264-8292
œMiyoshi-machi Hoken Center Ftel.049-258-1236

(2)  AIDS pagsusuri at resulta sa parehong araw malalaman na (magpatala ng mas maaga)
  Pagsusuri ng Aids ay meron sa regular na gintervalsh.
œ Asaka HokenjyoFtel.048-461-0468
 Ika-apat na Huwebes 9:00~10:00


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
22-2 Konsultasyon sa pag-aalaga ng mga bata

 Ang siyudad o town hall ay nagbibigay ng konsultasyon, pag-aaral at suporta na maging malaya ang mga ina na nag-aalala sa pagdadalantao, pangsilang o pag-aalaga ng bata.
yKatanunganz
œFujimi-shi Kenkozoshin CenterFtel.049-252-3771
œFujimino-shi Hoken CenterFtel.049-264-8292
œMiyoshi-machi Hoken CenterFtel.049-258-1236

.(1) Konsultasyon sa pagpapasuso ng sanggol
Ang mga pampublikong nars at rehistradong diyestisyan ay nagbibigay ng serbisyong konsultasyon. Para sa mga inang nahihirapan sa kanilang unang anak na 1~2 buwan na sanggol na nais makatanggap ng serbisyong ito ay iniimbita sa center.

(2) Konsultasyon sa pagpapakain(indibiduwal na kunsultasyon, kailangang itawag muna)
Konsultasyon sa tamang pagpapakain sa 4-buwan hanggang 3 taon na mga bata. Ang iskedyul ay inyong makikita sa city newsletter.
yKatanunganz
œFujimi-shi Kenkozoshin center F tel.049-252-3771

(3) Konsultasyon para sa childcare o pag-aalaga ng bata
Konsultasyon sa pag-aalaga ng mga batang preschooler.
yFujimi-shiz
œFujimi-shiritsu Kosodateshien CenteruPippiv F tel.049-251-3005
yFujimino-shiz
œFujimino-shiritsu Uenodai Chiiki Kosodateshien Center (in Uenodai Hoikusho) F tel.049-256-8623

œFujimino-shiritsu Kasumigaoka Chiiki Kosodateshien Center (in Kasumigaoka Hoikusho)F tel.049-269-4252
œFujimino-shiritsu Kosodatefureai Hiroba (in Shimin Service Center)F tel.049-261-0611
œKazenosato Chiiki Kosodateshien Center (in Kazenosato Hoikuen)
Ftel.049-263-8355
yMiyoshi-machiz

œMiyoshi-machi Kosodateshien CenterF tel.049-258-5106

(4) Center ng konsultasyon para sa pamilya at mga anak
 Kung kayo ay may pag-aalala o problema sa inyong anak tungkol sa pag-uugali, mental na abilidad, wika, kapansanan, kakulangan, hindi pagpasok sa eskuwela at iba pa, ang staff ng konsultasyon para sa pamilya at anak ay nagbibigay ng konsultasyon.
œ Fujimi-shi Shogaifukushi-kaF tel.049-251-2711
œ Fujimi-shi Katei Jido SodanshitsuF tel.049-252-7106
œ Fujimino-shi Katei Jido SodanshitsuF tel.049-266-0944
œ Miyoshi-machi Katei Jido Sodan F tel.049-258-0055
 

(5) Konsultasyon sa mga batang may depekto sa pananalita
  Konsultasyon ukol sa batang may depekto o mabagal na pagsasalita o pagka bulol, meron pong nakatalagang  gspeech therapisth.

(6) Konsultasyon sa mga batang may espesyal na pangangailangan
  gPsychiatristsh (pediatrician or psychologist in Miyoshi-machi) nag kakaloob ng konsultasyon para sa mga batang may mga kapinsanan, mabagal na paglaki, may emosyonal na suliranin at iba pa.

(7) Konsultasyon sa pag-aampon
 Nagbibigay proteksyon ang siyudad para sa mga batang walang mga magulang (nasawi), may karamdaman ang magulang, nagkahiwalay o inabandona. Maaaring ipaki-usap sa child advisory board para madala ang bata sa facilidad ng paalagaan.
yKatanunganz
Fujimi-shi Shogaifukushi-kaF tel. 049-251-2711
Fujimino-shi Kosodateshien-ka Jidofukushi-kakariF tel. 049-262-9034

(8) ''Demae'' (on-site) Paalagaan ng bata.
 Ang munisipyo ay nagbibigay ng on-site na pagpapayo at pagtuturo ng simpleng paglalaro para sa mga miyembro sa pag-aalaga ng mga bata.
Ang iskedyul ay matatagpuan sa balitang pahayagan ng munusipyo.
yKatanunganz
Fujimino-shi Kosodateshien-ka Kosodateshien-kakariF tel.049-262-9033


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
22-3 Konsultasyon sa Edukasyon

(1) Pagpapaalala sa Edukasyon (pagala, masamang asal, pang-aabuso, childcare, edukasyon, atbp)
Payo at pagpapaalala para sa edukasyon ng kabataan at magulang ay pinagkakaloob sa dalawang siyudad at isang bayan. Bawat siyudad at bayan ay nagkakaloob ng ibat-ibang paraan para sa konsultasyon. Maari po kayong pumunta sa munisipyo kung saan kayo ay naninirahan.
Ang Fujimi-shi ay nagkakaloob ng (A) ~ (F) gcounseling and adviceh.
(A) Pangkalahatang Pagpapaalala
 Payo at pagpapaalala sa edukasyon ng bata tulad ng pagbubulakbol,  masamang pag-uugali, abusado, at iba pang mga problema.
(B) Payo ukol at Pag-ensayo sa may problema sa Pagsasalita.
Payo at pag-ensayo para sa huling magsalita, pagbigkas o kahinaan sa pandinig ay merong espesialista na maaring tumulong.
(C) Psychological counseling
Counseling on psychologically-based distress ay merong certified clinical psychologist.
(D) Payo ukol sa pagpasok sa paaralan.
Payo ukol sa pagpasok sa paaralan.
Payo ukol sa pagpasok sa paaralan ng mga batang may takot sa gdevelopment delayh ay meron ding nakatalaga.
(E) Payo ukol sa gspecial needs educationh
gSpecial needsh ang tagapagturo ay magbibigay ng serbisyong Pagpapayo para sa mga batang gdevelopment disordersh.
(F) Special class para maiayos ang mga nagbubulakbol gAsunaroh
Ang nais ng klaseng ito ay maibalik ang tiwala sa sarili ng mga bulakbol na bata at bumalik ng may kagalakan sa paaralan.

(2) Counseling method
(A) Telephone counseling
Pagpapayo sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono ay maari din.
(B) Local office or Visit counseling
Kung hindi ka makakapunta sa munisipyo,  pagpapayo sa malapit na lugar ay maari din. Kailangan pong tumawag.  
(C) Counseling interview
Pagpapayo sa opisina ay maari din. Kailangan pong tumawag.

(3) Center para sa Pagpapayo at Konsultasyon
(A) Fujimi-shi advisory center para sa edukasyon
1317, Kami Nanbata, Fujim-ishi, Fujimi Tokubetushien School 3F
tel.049-253-5313  fax.049-253-5101
Araw at oras F 9:00 ` 17:00 Lunes ~ Biyernes (maliban kung pista opisyal)  Sabado (lamang sa pamamagitan ng telepono consultaion,
maliban kung pista opisyal) : 9:00 ` 12:00
(B) Education advisory center ng Fujimino-shiipersonal na pumunta o tumawagj
Fujimino-shi Kamifukuoka1-1-3 Uenodai Taiikukan Kanrito 2FF tel.049-266-1113
Fujimino-shi Oi Education Advisory Center (tumawag)
Fujimino-shi Naema Oi Shoko-kaikan 1FFtel. 049-266-2555
Araw at oras: 10:00 ` 17:00 Lunes - Biyernes (maliban kung pista opisyal)
(C) Education advisory center ng Miyoshi-machi (personal na pumunta o tumawag)
tel. 049-274-1023
Araw at oras F 9:30` 16:30 Lunes ` Biyernes (maliban kung pista opisyal)


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
22-4 Iba pang Konsultasyon at Pagpapayo

(1) Saitama Information and Support (SIS) para sa mga dayuhang residente 
Nagbukas ng information center na may serbisyo sa ilang ibaft ibang wika ang Saitama prefectural government at Saitama International Association. Kung kayo ay may katanungan o nais malaman, tumawag lamang sa center na ito. At kung kayo ay nahihirapan sa pagpunta sa mga city halls o public offices dahil sa hindi kayo marunong ng wikang Hapon, maari kayong tumawag sa SIS para makausap ninyo ang translator sa inyong wika at maging tagasalin ninyo sa pamamagitan ng telepono.
Araw ng pagtanggap ng tawag : Lunes hanggang Biyernes (maliban Dec.29 hanggang Jan.3)
Mga Lengguahe : English, Spanish, Chinese, Portuguese, Korean, Tagalog, Thai, Vietnamese
Paraan ng pagkontak: telepono, fax, letter, e-mail, o magtungo na lamang sa center
 Ftel.048-833-3296,  fax: 048-833-3291, e-mail : help@sial.jp
Lugar : 5-6-5 Kitaurawa ,Urawa-ku, Saitama-shi
  Urawa Regional office 3F Branch office of International section of Saitama prefectural government

(2) Gaikokujin shien sodan senta saitama (Saitama consultation center) (Kailangang mag pa Appointment ng mas maaga)
Eksperto ay magkakaloob ng libreng konsultasyon.
Ukol sa gImmigrationh: Konsultasyon ukol sa pagpasok at paglisan ng Japan at impormasyon ukol sa  gstatus of residence procedureh.
Ukol sa Hanapbuhay: Konsultasyon ukol sa proseso upang makatanggap ng gunemployment benefitsh; gprovision of career adviceh at mga katulad na impormasyon.
Ukol sa Labor : Konsultasyon ukol sa hindi nabayaran o biglaang pagpapaalis.
Bawat sesyon ay umaabot ng 45 minuto upang bigyang daan ang masinsinang usapan.
Oras ng bukas: 9:00~12:00, 13:00~16:00
Konsultasyon ukol sa tatlo sa Japanese: Mon. Tues. & Wed.; sa Chinese: Wed.; sa Spanish at Portugues: Mon. & Fri., sa English: Wed.
Karagdagang gImmigration consultation sa English: Mon. & Fri., sa Spanish at Portugues: Wed. ay  pwede.
Phone &Fax: 048-833-3600, E-mail: sodan@sia1.jp
Lugar: 5-6-5, Kitaurawa, Urawa-ku, Saitama-shi
Saitamaken Urawa-godochosha (10 minutong lakad mula sa Istasyon ng Kitaurawa West Exit)

(3) Advisory center para sa mga Dayuhang Residente
NPO Corporation Fujimino International Cultural Exchange Center
Lugar: 5-4-25, Kamifukuoka, Fujimino-shi
 TeleponoF tel.049-269-6450

Araw at oras: 10:00`16:00 tuwing Lunes ~ Biyernes (maliban kung holiday at national holidays)
Fujimi-shi
Araw at OrasFtuwing Miyerkules (maliban sa bakasyon at ika-29 ng Dis.`ika-3 ng Enero) 9:00`12:00
LugarF No.3 Sodanshitsu, City hall 2F
TagapayoFmula sa gstaffh ng Fujimino International Cultural Exchange Center

(4) Konsultasyon at Pagpapayo para sa administrasyon
Mga payo at impormasyong pang administrasyon mula sa pamahalaan, prefecture at siyudad ay matatanggap sa siyudad o town hall

Fujimino-shi (Pangkalahatang konsultasyon sa pangangasiwa)
Araw at OrasF13:00`15:00 una, ikatlo at ika-limang Biyernes ( maliban kung gholidayh at gnational holidaysh ), kailangan tumawag para sa  gappointmenth. 
  LugarFCitizens counseling Ehuman right protection room of city hall No.2 office 1F
Mga TagapayoFAdministration advisors
Miyoshi-machi
Kailan F 13:00`17:00 unang Huwebes (ika-2 Huwebes, kung pista opisyal)
Saan F silid pulungan ng mga mamamayan sa munisipyo
Mga Tagapayo : Administration advisers

(5) Konsultasyon 
Pakikipagkonsulta ukol sa problema sa kapitbahay, away ng pamilya, pang-aabuso, ingay, basura at iba pa ay iginagawad ng city o town hall.

Fujimino-shi
KailanF10:00 ` 12:00 ika-2 at ika-4 na
Martes (maliban kung holiday at national holidays) (ng appointment sa pamamagitan ng telepono )
  LugarFCitizens counseling Ehuman right protection room of city hall No.2 office 1F
Mga TagapayoFHuman rights protection commissioner
Miyoshi-machi
KailanF13:00 ` 17:00 una at ika-3 Huwebes (kung pista opisyal ang araw na Huwebes, gaganapin sa susunod na Huwebes)
SaanFSilid pulungan ng mga mamamayan, ika- 1 floor ng town hall
Mga Tagapayo F Human rights protection commissioner

(6) Payo sa karapatang pantao
Payo at paalala sa problemang kapitbahayan, gdomestic violenceh, ingay, di kaaya-ayang amoy at maraming pag iba.
Araw at OrasF Huwebes (maliban pag bakasyon at nasyonal na bakasyon)10: 00`12:00, 13:00`15:00
LugarFNo.3 Sodanshitsu, Fujimi-shi City hall 2F
TagapayoFAdministration advisersE Human rights protection commissioner

(7) Payong Legal
Kung kayo ay nangangailangan ng payo mula sa isang abogado tungkol sa mga problemang legal, personal na pumunta sa tanggapan.
Fujimi-shi (kailangang magpa-appointment )
(Payong Legal mula sa mga abogado)
Araw at OrasF13:00`16:00 tuwing Miyerkules at Biyernes (maliban pag pista opisyal at s ika limang Miyerkules at Biyernes) Miyerkules 13:00`16:00, Biyernes13:15`16: 15
LugarF(Miyerkules) Sunlight Hall makikita sa Tsuruse station west, (Biyernes)  Blg. 3 ng silid pulungan sa city hall 2F  
Tagapayo: abogado
(Legal na pagpapayo ng gjudicial scrivenerh)
Pagpapayo sa legay na proseso tulad ng rehistrasyon, gconservatorshiph, dokumentong pang korte, at iba pa.
Araw at OrasF10:00`12:00 tuwing Biyernes (maliban pag pista opisyal)
LugarFBlg. 3 ng silid pulungan sa city hall 2F  
Tagapayo: abogado
Fujimino-shi
  (Payong Legal mula sa mga abogado)
Araw at Oras:
tuwing Lunes at Huwebes ( maliban kung  holiday at national holidays)  13:30`16:30 (ang pagpapatala sa pagtawag ay kailangan)
LugarF Citizens counselingEhuman right protection room of city hall No.2 office 1F
TagapayoF Mga abogado
(
Legal na pagpapayo ng gjudicial scrivenerh)
Araw at oras: tuwing ika-una, pangalawa, ikatatlo at ika-apat na Biyernes  ( maliban kung  holiday at national holidays) 9:30~11:30 (ang pagpapatala sa pagtawag ay kailangan)
Lugar: Shiminsodan • Jinkensuishinshitsu, City hall No.2 office 1F (una, ikatlo at ikalimang Biyernes)
Shiminsodan sulok Oasis, Ooi sogoshisho (pangalawang-balik Biyernes)
  Consultant: tagasulat ng hukuman
Miyoshi-machi (kailangang magpa-appointment )
Kailan F 13:00 ` 17:00 tuwing una at ika-3 Huwebes (kung pista opisyal ang nasabing Huwebes, gaganapin sa susunod na Huwebes)
Saan F Silid pulungan ng mga mamamayan, 1st floor ng town hall
Mga Tagapayo: mga abogado

(8) Payo ukol sa Buwis (kailangan ng maagang appointment)
Payo sa pamana, donasyon, buwis sa sahod at iba pang problema tungkol sa buwis.
Fujimi-shi

KailanF13:00~16: 00 tuwing Martes  (maliban kung holiday at national holidays).
SaanFBlg. 3 ng silid pulungan sa city hall 2F  
Mga TagapayoFlicensed tax accountant
Fujimino-shi (konsultasyon sa tax ng lisensyadong tax accountant)
Araw at Oras: una, ikatlo at Miyerkules imaliban kung holiday at national holidays). 10:00~12:00, 13:00~15:00(tumawag ng mas maaga)
LugarFCitizens counselingEhuman right protection room of city hall No.2 office 1F @iunaat Miyerkules)
@@@@@Shiminsodan sulok Oasis, Ooi sogoshisho@(ikatlo at Miyerkules)

Mga TagapayoF licensed tax accountant

(9) Payo sa pabahay
Page-estima sa gastos at teknikal na payo para sa pagpapa-ayos, remodeling o pagpapalaki ng bahay ay maaaring hingin.
Fujimi-shi
KailanF13:00~16:00 tuwing Martes  (maliban kung holiday at national holidays).
SaanF Blg. 3 ng silid pulungan sa city hall 2F
Mga TagapayoFMga dalubhasa sa konstruksyon

(10) Konsultasyon at payo para sa mga kababaihan (kailangan ng maagang appointment)
Kung kayo ay may suliranin na hindi maaaring maikonsulta kanino man, tumawag kayo at makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Mayroon mga ekspirensadong psychological counselors na makapagbibigay ng payo sa inyo ukol sa problema sa inyong pamilya, sa lugar ng trabaho, pangkalusugan, mga alalahanin sa kabuhayan, at iba pa. Mahigpit na pinangangalagaan ang privacy ukol sa mga bagay na ito.Ito ay libre.
Fujimi-shi
KailanF13:00~17:00 ika-2 at ika-4 na Martes (kung ang nasabing Martes ay pista opisyal, gaganapin sa susunod na Martes)
LugarFBlg. 3 ng silid pulungan sa city hall 2F
Ang pagkunsulta ay 50 minuto kada tao.
Fujimino-shi (pangkalahatang konsultasyon para sa mga kababaihan)
 Araw at OrasFtuwing Martes
EBiyernes (maliban kung gholidayh at gnational holidaysh) 10:00`12:00, 13:00~16:00  (tumawag ng mas maaga para sa pagpapatala)
Lugar FE Jinkensuishinshitsu, City hall No.2 office 1F
KonsultantFpsychological counselor, clinical psychologistc.
‚cV consultation iconsultation on emergency protectionj
Araw at OrasFaraw-araw (maliban kung gholidayh at gnational holidaysh) 8:30`17:15
LugarF Shiminsodan E Jinkensuishinshitsu, City hall No.2 office 1F
Miyoshi-machi
Kailan F 11:00~15:30 ika-2 at ika-4 na Biyernes (kung pista opisyal, gaganapin sa ibang araw
Kailangan magpareserba. Ang pagkunsulta ay 50 minuto kada tao.

(11) Pagpapayo ukol sa DV
Pagpapayo ukol sa kasakitan o kaguluhan ayun sa pisikal at emosyonal na biolente ay ipagkakaloob ng mga ekperyensiadong tao.  Kami mo po ay tunay na tumutulong at pinoprotektahan ang bawat compidensyal na impormasyon na inyong ipagkakatiwala sa amin. Pagpapayo ay libre.
¦DV (domestic violence)  na ibig sabihin ay minaltrato ng kaparehas ayon sa relasyon, tulad ng mag-asawa, naninirahang magkasama, nakikipag-kita o kasambahay.
Fujimi-shi
Araw at orasF tuwing ika-dalawa & ika-apat na Martes (papalitan ng araw, kung nagkataong bakasyon ) 9:00`12:00
LugarF No.3 Sodanshitsu, City hall 2F

(12) Konsultasyon para sa greal estatesh
Fujimi-shi (kailangan ng maagang appointment)
Konsultasyong serbisyo ay maari ayon sa problema ukol sa greal estateh tulad ng pagbili at pagbenta, kontratang pagpapa upa, at iba pa.
Araw at LugarFtuwing ika- apat ng Lunes ( maliban pag pista opisyal) 13F00~6F00
 LugarFBlg. 3 ng silid pulungan sa city hall 2F Lugar
TagapayoFrehistradong greal estateh  transaction manager
Fujimino-shi (konsultasyon sa mga lupain at gusali)

Araw at OrasF pangalawang Miyerkules 10:00~12:00, 13:00~16:00 tuwing ika-pangalawang Miyerkules (maliban sa Agosto, gholidayh at gnational holidayh)10:00~12:00, 13:00~16:00 (tumawag para sa gappointment) 
 Lugar F Citizens counseling Ehuman right protection room of city hall No.2 office 1F
TagapayoFrehistradong greal estateh  transaction manager 

[Katanungan]
Fujimi-shi Jinken Shiminsodan-kaFtel.049-251-2711
Fujimino-shi
ShiminsodanE Jinkensuishinshitsu Shiminsodan-kakari Ftel.049-262-9025
Shiminsodan sulok Oasis, Ooi sogoshishoFtel.049-256-7871
Miyoshi-machi Somu-kaFtel.049-258-0019

(13) Konsultasyon at payo para sa mga mamimili
Konsultasyon at payo ukol sa mga problema tulad ng pamimili, sa paggamit ng credit, mga baratilyo, pamimili at iba pang kaugnay na problema ay inyong matatanggap.
Fujimi-shi
KailanF10:00~12:00A13:00~15:30 Lunes ~Biyernes (maliban kung holiday at national holidays)
LugarFBlg. 1 ng silid pulungan sa city hall 2F
Mga TagapayoFMga Kasangguni sa pamimili
Ftel.049-252-7181 (direct line)
Fujimino-shi
Kailan: 10:00~12:00, 13:00~16:00 Lunes~Biyernes (maliban kung holiday at national holidays)
Saan F Consumer counseling room ng Building no.2, 1st floor ng city hall
Mga tagapayo : consumer consultants, tel. 049-263-0110
Miyoshi-machi
Kailan F 10:00~16:00 tuwing Martes at Biyernes (maliban kung holiday at national holidays)
Saan F consumer counseling room, katabi ng Industry Promotion Section 2F, town hall
Mga tagapayo F consumer consultants

(14) Konsultasyon at payo sa pag-uumpisa ng maliit na negosyo (kailangan ng maagang appointment)
Konsultasyon at payo para sa pagpapangasiwa ng pananalapi, labor, mga kontrata, subkontrata, pagtanggap ng mga order, pagbubuwis at iba pa para sa mga nais mag-umpisa ng sariling negosyo.
KailanF9:00~16:00 tuwing Lunes~ Biyernes (maliban pag pista opisyal)
SaanFFujimi-shi commerce and industry association, 3-23-15, Hanesawa Fujimi-shi.
Ftel.049-251-7801

(15) Asisto para sa part-time job
Fujimi-shi
Kung kailangan ng trabaho, o may ipapatrabaho,maaring pumunta sa opisina ng personal.
Araw at OrasF10F00~12F00A13F00~15F00 tuwing Miyerkules at Biyernes  (maliban kung holiday at national holidays)
SaanFNo.2 Silid pulungan ng mga mamamayan sa city hall 2F
Fujimino-shi
Araw at Oras:
10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 tuwing Martes, Miyerkules at Biyernes (maliban sa mga pista opisyal, katapusan ng taon at bagong taon pista opisyal)
Saan: Naishoku sodanshitsu, ng No.2 Building ng city hall 1F tel.049-263-2611 (extension 234)
Miyoshi-machi
Kailan F 10:00~15:00 tuwing Miyerkules at Biyernes (kung ang nasabing araw ay pista opisyal, gaganapin sa susunod na araw)
Saan F Consumer Counseling room, katabi ng Industry Promotion Section town hall 2F

(16) Serbisyong Konsultasyon para sa gemploymenth
Ang gHello workh  ay nagkakaloob ng libreng konsultasyon para sa g employment servicesh
Z Fujimi-shi Furusato Hello work
LugarFFujimi-shi Tsuruma 2602-3iin Fujimi-shiritsu Sun light hall, Tobu-tojyo line Tsuruse station west-exitj
OrasF9:00`17:00 tel.049-253-8581
¦ Wala pong paradahan ng sasakyan at bisekleta
Z Hello work Kawagoe
LugarFKawagoe Godochosha 1F, 277-3, Toyoda hon, Kawagoe-shi
OrasF 8:30~17:15
¦ Tumawag at alamin ang oras (pagbabago sa araw)
tel.049-242-0197
Z Hello work plaza Tokorozawa
LugarFSeibu Shinjuku line Koku kouen-eki 2F, 2-4-1, Namiki, Tokorozawa-shi
OrasF 10:00~1700
¦Tumawag at alamin ang oras (pagbabago sa araw)
Ftel.04-29935334

yKatanunganz
Fujimi-shi Sangyoshinko-ka F tel.049-251-2711
Fujimino-shi
Sangyoshinko-ka F tel.049-261-2611
Miyoshi-machi Kankyosangyo-kaF tel. 049-258-0019

(17) Konsultasyon ukol sa pag-aasawa at pam-pamilyang problema 
 Konsultasyon ukol sa problema ng pag-aasawa, paghihiwalay, (paghihiway desisyon ng mag-asawa, mamagitan, gastos para sa pagpapalaki ng anak, problema ng magulang tulad ng iskedyul at ibpa.), at mga anak (bullying, truancy, juvenile, wrongdoing, etc.) mero sa
Fujimino-shi (Konsultasyon para sa pag-aasawa at pam-pamilyang problema )
Araw at Oras: 
ika-2 at ika-4 na Biyernes (maliban kung gholidayh at gnational holidaysh) 13:30~15:30 (ang pagtawag ng maaga ay kailangan)
Lugar: Shiminsodan EJinkensuishin-shitsu, City hall No.2 office 1F
Konsultant: Tagapagpayo ukol sa Problemang  pampamilya
Mamagita sa Pamilya, pag-aari at/o pag halili sa pagtatalo at pag bigay ng payo sa kabalisahan sa pag-aaruga ay meron na.
Fujimino-shi (family consultation)
Araw at Oras: tuwing ika tatlong Martes (holiday at national holidays) 13:30~15:30 (ang pagtawag ng maaga ay kailangan)
Lugar: Shiminsodan EJinkensuishin-shitsu,
 City hall No.2 office 1F
Consultant:  Tagapagpayo ukol  sa Problemang              pampamilya

(18)Consultasyon sa  gmultipleh na utang
Payo ukol sa nahihirapang makapag bayad ng inutang ay maaari na.
Fujimino-shi (consultation on multiple debts)
Araw at Oras: kung kailangan (except holiday at national holidays) 10:00~12:00  13:00~16:00
 (ang pagtawag ng maaga ay kailangan)
Lugar:  Shiminsodan EJinkensuishin-shitsu,
 City hall No.2 office 1F
Consultant: Tagapagpayo ukol sa gConsumer Centerh
Tel.049-263-0110@

(19) gGeneral consultation by administrative scrivenerh
Ang Konsultasyon ay maari sa pamamagitan ng gadult guardian systemh, gsuccession by last willh, gformal documents for public agenciesh, gaplikasyon upang kumuha ng opisyal na aprubal, mula sa gforeign residenth at ibapa.
Fujimino-shi
Araw at OrasFLun. ` Biye.  13:00~16:00
LugarF Shiminsodan E Jinkensuishinshitsu, City hall No.2 office 1F (LU • Wed •  Biyernes)
Shiminsodan corner Oasis, Ooi-sogoshisho (Lun. ` Biye.)

Konsultasyon sa pang-adultong pangangalaga
Fujimino-shi
Konsultasyon sa proteksyon ng mga karapatan para sa mga taong kulang ang kakayahan upang hatulan ang isang bagay nang maayos tulad ng pagkasintu-sinto intelektwal na o mental na kapansanan
Araw at Oras: Lunes 13:30 ~ 16:00
                         Miyerkules 13:00 ~ 16:00
                         Biyernes 9:30 ~ 11:30
Lugar: (LU • Wed • unang Biyernes) Shiminsodan • Jinkensuishinshitsu, City hall No.2 office 1F


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.