Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
22 Konsultasyon at Pagpapayo

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital Ang serbisyong ito ay makikita sa mga counter windows sa siyudad o town hall. Kung kayo ay may problema sa araw-araw na pamumuhay o kailangan ng anumang impormasyon, makipag-ugnayan sa tanggapan.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
22-1 Konsultasyon sa Kalusugan

(1) Health counselling
Payong pangkalusugan para sa mga lifestyle diseases na kagaya ng high blood pressure, diabetes, at iba pa, ay merong mga naka- iskedyul sa mga health centers. Para sa detalye tumawag  sa :
œFujimi-shi Kenkozoshin Center Ftel.049-252-3771
œFujimino-shi Hoken Center :
tel.049-262-9040
œMiyoshi-machi Hoken Center Ftel.049-258-1236

(2)  AIDS, pagsusuri at resulta sa araw ding yun (kailangang magpa-appointment)
  Pagsusuri ng HIV/Aids ay may regular na schedule. Kontakin lamang ang Asaka Health Center.
œAsaka HokenjoFtel.048-461-0468
 Ika-apat na Huwebes 9:00~10:00


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
22-2 Konsultasyon sa pag-aalaga ng mga bata

 Ang siyudad o town hall ay nagbibigay ng konsultasyon, pag-aaral at suporta sa mga magiging ina na nag-aalala sa pagdadalantao, pangsilang o pag-aalaga ng bata.
yKatanunganz
œFujimi-shi Kenkozoshin CenterFtel.049-252-3771
œFujimino-shi Hoken CenterFtel.049-293-9045
œMiyoshi-machi Hoken CenterFtel.049-258-1236

.(1) Konsultasyon sa pagpapasuso ng sanggol
Ang mga pampublikong nars at rehistradong dietician ay nagbibigay ng serbisyong konsultasyon. Para sa mga inang nahihirapan sa kanilang unang anak na may edad hanggang 1 taon gulang ay iniimbitan sa center.

(2) Konsultasyon sa pagpapakain(indibiduwal na kunsultasyon, kailangang itawag muna)
Konsultasyon sa tamang pagpapakain sa 4-buwan hanggang 3 taon na mga bata. Ang iskedyul ay inyong makikita sa city newsletter.
yKatanunganz
œFujimi-shi Kenkozoshin center F tel.049-252-3771

(3) Konsultasyon para sa childcare o pag-aalaga ng bata
Konsultasyon sa pag-aalaga ng mga batang preschooler.
yFujimi-shiz
œFujimi-shiritsu Kosodateshien CenteruPippiv F tel.049-251-3005
yFujimino-shiz
œFujimino-shiritsu Uenodai Chiiki Kosodateshien Center (in Uenodai Hoikusho) F tel.049-256-8623

œFujimino-shiritsu Kasumigaoka Chiiki Kosodateshien Center (in Kasumigaoka Hoikusho)F tel.049-269-4252
œFujimino-shiritsu Kosodatefureai Hiroba (in Shimin Service Center)F tel.049-261-0611
œKazenosato Chiiki Kosodateshien Center (in Kazenosato Hoikuen)
Ftel.049-263-8388
yMiyoshi-machiz

œMiyoshi-machi Kosodateshien CenterF tel.049-258-5106

(4)  Konsultasyon para sa pamilya at mga anak
 Kung kayo ay may pag-aalala o problema sa inyong anak tungkol sa pag-uugali, mental na abilidad, wika, kapansanan, kakulangan, hindi pagpasok sa eskuwela at iba pa, ang staff ng konsultasyon para sa pamilya at anak ay nagbibigay ng konsultasyon. 
[Katanungan]

œ Fujimi-shi Shogaifukushi-kaF tel.049-251-2711
œ Fujimi-shi Katei Jido SodanshitsuF tel.049-252-7106
œ Fujimino-shi Katei Jido SodanshitsuF tel.049-266-0944
œ Miyoshi-machi Katei Jido Sodan F tel.049-258-0055
 

(5) Konsultasyon sa mga batang may depekto sa pananalita
  Konsultasyon ukol sa batang may depekto o mabagal na pagsasalita o pagka bulol, maaring magkonsulta sa nakatalagang gspeech therapisth.
 
yKatanunganz
œFujimino- shi Child developmentEdevelopment support centerF tel.049-257-6656

(6) Konsultasyon sa mga batang may espesyal na pangangailangan
   Konsultasyon ukol sa mga batang maaring may mental na kapinsanan, mabagal na mental development, nahihirapan sa pagpigil ng emosyon at iba pang kagayang alalahanin, maaring magkonsulta sa nakatalagang psychiatrist.
 yKatanunganz
œFujimino- shi Child developmentEdevelopment support centerF tel.049-257-6656     

(7) Konsultasyon sa pag-aampon
 Nagbibigay proteksyon ang siyudad para sa mga batang walang mga magulang (nasawi), may karamdaman ang magulang, nagkahiwalay o inabandona. Maaaring ipaki-usap sa child advisory board para madala ang bata sa pasilidad ng paalagaan.
yKatanunganz
œFujimi-shi Shogaifukushi-kaF tel. 049-251-2711
œFujimino-shi Kosodateshien-ka Kodomofukushi-kakariF tel. 049-262-9034

(8) ''Demae'' (on-site) Childcare salon.
 Ang mga kawani para sa konsultasyon ng munisipyo ay nagbibigay ng on-site na pagpapayo at pagtuturo ng simpleng paglalaro para sa pag-aalaga ng mga bata. Ang iskedyul ay matatagpuan sa balitang pahayagan ng munusipyo.
yKatanunganz
œFujimino-shi Uenodai Kosodateshien CenterF tel.049-256-8623

i9jPangkalahatang konsultasyon at pagpapayo tungkol sa bata
@Mayroon ba kayong alalahanin o problema sa pangangalaga ng inyong anak...at iniisip ninyo kung saan maaring humingi ng pagpapayoH
Maari kayong dumulog sa Children's Future Support Center, Fujimi-shi kung saan may mga nakatalagang propesyonal na staff na maari ninyong mahinggan ng pagpapayo at mabigyan kayo ng suporta kung anong hakbang ang maaring gawin.
yKatanunganz
œFujimi-shi Children's Future Support CenterFtel.049-252-3773Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
22-3 Konsultasyon sa Edukasyon

(1) Pagpapayo tungkol sa edukasyon (pagala, masamang asal, pang-aabuso, childcare, edukasyon, atbp)
 
Konsultasyon at pagbibigay ng payo tungkol sa edukasyon ng mga bata at kanilang mga magulang/guardian ay pinagkakaloob sa 2 siyudad at isang bayan. Bawat siyudad at bayan ay nagkakaloob ng ibat-ibang paraan para sa konsultasyon. Magsadya lamang sa munisipyo kung saan kayo ay naninirahan.
Ang Fujimi-shi ay nagkakaloob ng (A) ~ (F)  na konsultasyon at pagpapayo.
(A) Pangkalahatang Pagpapayo
 
Konsultasyon at pagpapayo sa edukasyon ng bata tulad ng pagbubulakbol,  masamang pag-uugali, abusado, at iba pang mga problema.
(B) Payo ukol at Pag-ensayo sa may problema sa Pagsasalita.
Payo at pag-ensayo para sa huling magsalita, pagbigkas o kahinaan sa pandinig ay merong espesialista na maaring tumulong.
(C) Psychological counseling
Counseling on psychologically-based distress ay merong certified clinical psychologist.
(D) Payo ukol sa pagpasok sa paaralan.
Payo ukol sa pagpasok sa paaralan ng mga batang may problema sa kanilang "development" o mga batang medyo nahuhuli ang paglaki , mental o pisikal
(E) Payo ukol sa gspecial needs educationh
May mga tagapagturo sa mga may "special needsh at sila ay nagbibigay ng mga pagpapayo para sa mga batang may gdevelopment disordersh.
(F) Special class para maiayos ang mga nagbubulakbol, gAsunaroh
Ang nais ng klaseng ito ay maibalik ang tiwala sa sarili ng mga bulakbol na bata at bumalik ng may kagalakan sa paaralan.

(2) Paraan ng konsultasyon at pagbibigay payo
(A) Telephone counseling
Pagpapayo sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono ay maari .
(B) Local office or Visit counseling
Kung hindi ka makakapunta sa munisipyo,  pagpapayo sa malapit na lugar ay maari din. Kailangan pong tumawag at magpareserba bago mag sadya.
(C) Counseling interview
Pagpapayo sa opisina ay maari din. Kailangan pong tumawag at magpareserba bago magsadya.
(D) Pagkonsulta sa pamamagitan ng e-mail   Ilagay sa mail o message ang naturang pakay o nais ihingi ng pagpapayo.  Sasagutin din kayo sa pamamagitan ng e-mail.

(3) Tanggapan para sa Pagpapayo at Konsultasyon
(A) Fujimi-shi advisory center para sa edukasyon
1317 Kami Nanbata, Fujim-ishi, Fujimi Tokubetushien School 3F   Tel.049-253-5313   fax.049-253-5101
Araw at oras F
9:00 ` 17:00 Lunes ~ Biyernes (maliban kung holiday o pista opisyal)   
9:00 ` 12:00  Sabado ( konsultasyon ay sa pamamagitan lamang ng telepono, at hindi tatanggap sa araw ng pista opisyal) :
(B) Education advisory center ng Fujimino-shiipersonal na pumunta o tumawagj
Fujimino-shi Fukuoka1-1-3 Uenodai Taiikukan Kanrito 2FF tel.049-266-1113
Fujimino-shi Oi Education Advisory Center (tumawag)
Fujimino-shi Naema Oi Shoko-kaikan 1FFtel. 049-266-2555
Araw at oras: 10:00 ` 17:00 Lunes - Biyernes (maliban kung holiday o pista opisyal )
(C) Education advisory center ng Miyoshi-machi (personal na pumunta, tumawag sa telepono o maari ding mag e-mail)
 
Iruma-gun Miyoshi-machi Fujikubo 1100-1: tel. 049-274-1023
Araw at oras F 9:30` 16:30 Lunes ` Biyernes (maliban kung holiday o pista opisyal). Para sa e-mail na konsultasyon at paghingi ng pagpapayo, kayo ay masasagot pagkalipas ng mga 7 araw ( maliban kung holiday o pista opsiyal) o higit pa.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
22-4 Iba pang Konsultasyon at Pagpapayo

(1) Saitama Information and Support (SIS) para sa mga dayuhang residente 
Nagbukas ng information center na may serbisyo sa ilang ibaft ibang wika ang Saitama prefectural government at Saitama International Association. Kung kayo ay may katanungan o nais malaman, tumawag lamang sa center na ito. At kung kayo ay nahihirapan sa pagpunta sa mga city halls o public offices dahil sa hindi kayo marunong ng wikang Hapon, maari kayong tumawag sa SIS para makausap ninyo ang translator sa inyong wika at maging tagasalin ninyo sa pamamagitan ng telepono.
Araw ng pagtanggap ng tawag : Lunes hanggang Biyernes (maliban Dec.29 hanggang Jan.3)
Mga Lengguahe : English, Spanish, Chinese, Portuguese, Korean, Tagalog, Thai, Vietnamese
Paraan ng pagkontak: telepono, fax, letter, e-mail, o magtungo na lamang sa center  Ftel.048-833-3296,  fax: 048-833-3291, e-mail : help@sial.jp      
Lugar : 5-6-5 Kitaurawa, Urawa-ku, Saitama-shi
 Urawa Regional office 3F Branch office of International section of Saitama prefectural government

(2) Gaikokujin shien soudan center, saitama (Saitama consultation center) (Kailangang mag pa-appointment ng mas maaga)
Eksperto ay magkakaloob ng libreng konsultasyon.
Ukol sa gImmigrationh: Konsultasyon ukol sa pagpasok at paglisan ng Japan at impormasyon ukol sa gstatus of residencyh.
Ukol sa Hanapbuhay: Konsultasyon ukol sa proseso upang makatanggap ng benepisyo sa pagkawala ng trabaho, pagpapayo para sa pag-apply ng trabaho at mga katulad na impormasyon.
Ukol sa Labor : Konsultasyon ukol sa hindi nabayarang suweldo o biglaang pagpapaalis.
Bawat sesyon ay umaabot ng 45 minuto upang bigyang daan ang masinsinang usapan.
Oras ng bukas:  9:00 ~ 16:00
Konsultasyon ukol sa tatlo sa (Japanese): Lunes. Martes at Miyerkules.; (sa Chinese): Miyerkules.; sa (Spanish at Portugues): Lunes at Biyernes., sa (English): Miyerkules.
Karagdagang Immigration consultation sa English: Lunes at Biyernes, sa Spanish at Portugues: Miyerkules
Phone &Fax: 048-833-3600, E-mail: sodan@sia1.jp
Lugar: 5-6-5, Kitaurawa, Urawa-ku, Saitama-shi
Saitamaken Urawa-godochosha (10 minutong lakad mula sa Istasyon ng Kitaurawa West Exit)

(3) Advisory center para sa mga Dayuhang Residente
NPO Corporation, Fujimino International Cultural Exchange Center (FICEC)
Lugar: 5-4-25, Kamifukuoka, Fujimino-shi
 TeleponoF tel.049-269-6450

Araw at oras: 10:00`16:00 tuwing Lunes ~ Biyernes (maliban kung holidays, at  Dec.29 hanggang Jan. 3
Fujimi-shi
Araw at OrasF
13:00`16:00 tuwing Huwebes (maliban sa holidays at ika-29 ng Dis.`ika-3 ng Enero)
LugarF No.3 Sodanshitsu, City hall 2F
TagapayoFmula sa staff ng Fujimino International Cultural Exchange Center

(4) Konsultasyon at Pagpapayo para sa administrasyon
Mga payo at impormasyong tungkol sa serbisyo ng administrasyon ng  pamahalaan, prefecture at siyudad ay matatanggap sa siyudad o town hall

Fujimino-shi  (tumawag at magpa-iskedyul)
Araw at OrasF10:00`12:00  tuwing unang Miyerkules ( maliban kung pista opisyal ), kailangan tumawag para mag-pa  appointment. 
 LugarFShimin sogo soudan shitsu ng city hall main office 2F
Mga TagapayoFAdministration advisors
Miyoshi-machi
Araw at oras F [even number na buwan kagaya ng Abril o ‚SŒŽAshi-gatsu] ika-3 na Huwebes,
13:15`16: 30
( kung pista opisyal, sa susunod na linggo)
Saan F Jumin soudan shitsu, Town hall 1F
Mga Tagapayo : Administration advisers

(5) Konsultasyon ukol sa karapatang pantao 
Pakikipagkonsulta ukol sa problema sa kapitbahay, away ng pamilya, pang-aabuso, ingay, basura at iba pa ay iginagawad ng city o town hall.

Fujimino-shi (tumawag at magpa-iskedyul)
Araw at oras F13:00 ` 15:00  tuwing unang Biyernes
(maliban kung pista opisyal na araw)
 
LugarFShimin sogo soudan shitsu, city hall main office 2F
Mga TagapayoFHuman rights protection commissioner
Miyoshi-machi (tumawag at magpa-iskedyul)
Araw at oras F13:15 ` 16:30, ika-1 at ika-3 Huwebes (kung pista opisyal, gaganapin sa susunod na Huwebes)
Lugar F
Shimin sogo soudan shitsu, town hall 1F
Mga Tagapayo F Human rights protection commissioner

(6) Konsultasyon para sa mga mamamayan o residente
Pagpapayo sa problema sa kapitbahaya, gdomestic violenceh, ingay, di kaaya-ayang amoy, karapatang pantao, administrasyon, at iba pa.
Araw at OrasF
9: 00`12:00 tuwing Huwebes (maliban pisa opisyal)
LugarFNo.3 Sodanshitsu, Fujimi-shi City hall 2F
TagapayoFAdministration advisersE Human rights protection commissioner

(7) Pagpapayong Legal
Kung kayo ay nangangailangan ng payo mula sa isang abogado at iba pa tungkol sa mga problemang legal, personal na pumunta sa tanggapan.
Fujimi-shi (kailangang magpa-appointment ) Ang konsultasyon ay hanggang 30 minuto kada tao.
(Pagpapayong Legal mula sa mga abogado)
Araw at OrasF13:00`16:00 tuwing Miyerkules at
                          13:15`16: 15
tuwing Biyernes
(maliban pag pista opisyal at ika-5 linggo)

LugarF(Miyerkules) Sunlight Hall makikita sa Tsuruse station west, (Biyernes)  Blg. 3 ng silid pulungan sa city hall 2F  
Tagapayo: mga abogado
(Legal na pagpapayo ng gjudicial scrivenerh)
Pagpapayo sa legal na proseso tulad ng rehistrasyon, gconservatorshiph, dokumentong pang korte, at iba pa.
Araw at OrasF10:00`12:00  tuwing ika-1 at ika-3 na Martes (maliban pag pista opisyal)
LugarFBlg. 3 ng silid pulungan sa city hall 2F  
Tagapayo: abogado
Fujimino-shi  (tumawag at magpa-iskedyul)
  (Pagpapayong  Legal mula sa mga abogado)
Araw, Oras,at Lugar:

@13:30`16:30  tuwing Lunes  ( maliban pag pista opisyal) 
 sa Shimin soudan corner "Oasis", Oi-Sogoshisho
@13:30 ~ 16:30 tuwing Huwebes (maliban pag pista opisyal), ,
 sa Shimin sogo soudan shitsu ng city hall main office 2F
TagapayoF Mga abogado
(
Legal na pagpapayo ng gjudicial scrivenerh)
Araw, oras, at lugar : 9:30~11:30 tuwing ika-1, ika-3 at ika-5 na Biyernes  ( maliban kung pista opisyal)@sa Shimin sogo soudan shitsu sa city hall main office 2F.   
  tuwing ika- 2 at ika-4 na Biyernes sa Shimin soudan corner "Oasis" ng Oi sogosho
 Consultant: judicial scrivener
Miyoshi-machi  (tumawag at magpa-iskedyul)    (Konsultasyong legal sa abogado)        
Araw at oras F  tuwing ika-1 at ika-3 Huwebes (kung pista opisyal, gaganapin sa susunod na linggo)
13:15 ` 16:30
Saan F Jyumin soudan shitsu, town hall  1F
Mga Tagapayo: mga abogado
(Konsultasyon sa judicial scrivener)
Araw at orasF tuwing ika-3 na Martes (kung mataong pista opisyal, gaganapin sa susunod na linggo)  10:00`12:00
 SaanFJyumin sodanshitsu, Town hall 1F

Consultant: judicial scrivener
 

(8) Payo ukol sa Buwis (kailangang magpa- appointment)
Pagpapayo sa pamana, donasyon, buwis sa sahod at iba pang problema tungkol sa buwis.
Fujimi-shi

Araw at orasF tuwing Martes  (maliban pag pista opisyal). 13:00~16: 00
SaanFNo.3 soudan shitsu sa city hall 2F  
Mga TagapayoFlicensed tax accountant
Fujimino-shi (konsultasyon tungkol sa tax sa  lisensyadong tax accountant)
Araw, Oras at lugar : ika-1 at ika-2 na Miyerkules imaliban kung pista opisyal). 10:00~12:00, 13:00~15:00 sa Shimin sogo soudan shitsu sa city hall main office 2F @
Tuwing ika-3 na Miyerkules 10:00~12:00, 13:00~15:00
sa Shimin sogo soudan corner "Oasis", Oi sogoshisho@
Mga TagapayoF licensed tax accountant

(9) Pagpapayo sa pabahay
Pagbibigay ng kalkulasyon sa gastos at teknikal na payo para sa pagpapa-ayos, remodeling, pagpapalaki ng bahay, pagpapatibay laban sa lindol, o para mas naangkop sa pangangailangan ng matanda, at iba pa, ay maaaring hingin.
Fujimi-shi
KailanF13:00~16:00 tuwing Martes  (maliban pag pista opisyal).
SaanF No 3 soudan shitsu, city hall 2F
Mga TagapayoFmga dalubhasa ng asosyasyon ng konstruksyon

(10) Konsultasyon at pagpapayo sa mga kababaihan (kailangan ng pagpa-appointment ng maaga)
Kung kayo ay may suliranin at wala kayong mapagsasabihan, tumawag kayo at makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Mayroon mga ekspirensyadong psychological counselors at iba pang tagapayo na makapagbibigay ng payo ukol sa problema sa pamilya, sa lugar ng trabaho,
mga alalahanin sa kabuhayan o pangkalusugang mental at pisikal, at iba pa. Mahigpit na pinangangalagaan ang privacy ukol sa mga bagay na ito.
Ito ay libre.
Fujimi-shi
KailanF13:00~17:00, una at ika-3 na Martes (kung holiday o pista opisyal, gaganapin sa ibang araw)
Saan: No.3 soudan shitsu sa city hall 2F
Ang pagkunsulta ay 50 minuto kada tao.
Fujimino-shi (DV at pangkalahatang konsultasyon para sa mga kababaihan) (tumawag at magpa-iskedyul)
 Araw at OrasFtuwing Martes
at Huwebes (maliban kung holiday at pista opisyal) 10:00`12:00, 13:00~16:00 
  Saan FShimin sogo soudan shitsu, City hall main office 2F
ConsultantFpsychological counselor, social worker, at iba pa.
Miyoshi- machi

Araw at OrasFika-2 at ika-4 na Biyernes
( kung holiday at  pista opisyal, gaganapin sa ibang araw),  11:00`15:30
Ang pagkunsulta ay 50 minuto kada tao.
Tumawag at magpa-iskedyul.
Saan : Town Hall 1st flr, Jumin soudan shitsu

(11) Pagpapayo ukol sa DV
Pagpapayo ukol sa kasakitan o kaguluhan ayun sa pisikal at emosyonal na biolente ay ipagkakaloob ng mga ekperyensiadong babaeng staff.  Kami po ay tunay na tumutulong at aming pinoprotektahan ang bawat compidensyal na impormasyon na inyong ipagkakatiwala sa amin. Pagpapayo ay libre.
¦DV (domestic violence)  na ibig sabihin ay pagmamaltrato at pananakit ng partner ayon sa relasyong tulad ng mag-asawa, naninirahang magkasama, nakikipag-kita o kasambahay.
Fujimi-shi
Araw at orasF tuwing ika-dalawa & ika-apat na Lunes (papalitan ng araw, kung nagkataong bakasyon ) 9:00`12:00
SaanF No.3 Sodanshitsu, City hall 2F
Tagapayo : staff ng OASIS FUJIMI
Fujimino-shi
(DV at pangkalahatang konsultasyon para sa mga kababaihan) (tumawag at magpa-iskedyul) 
Araw at oras : tuwing Martes at Huwebes (maliban kung pista opisyal),  
10:00`12: 00, 13:00`16:00
 Saan
F Shiminsogosodanshitsu, City hall Main  office 2F   
Tagapayo
  F psychological counselorE clinical psychologist 

(12) Konsultasyon para sa greal estatesh
Fujimi-shi (tumawag at magpa-appointment)
Konsultasyong serbisyo tungkol sa problema sa greal estateh tulad ng pagbili at pagbenta, kontratang pagpapa upa, at iba pa.
Araw at orasFtuwing ika- apat ng Lunes (maliban pag pista opisyal) 13F00~16F00
 SaanF Blg. 3 Soudan shitsu sa city hall 2F
TagapayoFrehistradong greal estateh  transaction manager
Fujimino-shi (
tumawag at magpa-appointment )
Konsultasyon tungkol sa mga may kinalaman sa real state
Araw at orasF tuwing ika-3 na Miyerkules (maliban kung pista opisyal, holiday sa buwan ng Agosto),  10:00~12:00, 13:00~16:00 
 Saan FShimin sogo soudan shitsu ng city hall main office 2F
TagapayoFrehistradong greal estateh  transaction manager
Miyoshi-machi (tumawag at magpa-appointment)
(Konsultasyon tungkol sa mga may kinalaman sa real state)
Araw at orasF tuwing ika-2 na Miyerkules (maliban kung pista opisyal o holiday) 13:00~ 16:00  
 SaanF Town hall 1st flr. jumin soudan shitsu  
Tagapayo :  
consultant of Saitama Pref. Residential Land Bldg. Trading Industry Association (Public Corp.)
( Konsultasyon tungkol sa condominium management)
Araw at orasF tuwing ika-3 na Miyerkules (maliban kung pista opisyal o holiday) 13:00~ 16:00  
 SaanF Town hall 1st flr. jumin soudan shitsu  
Tagapayo: miyembro ng Saitama Pref. Condominium Management Association (company)

[Katanungan]
œFujimi-shi Jinken Shiminsodan-kaFtel.049-251-2711
œFujimino-shi
Shimin sogo sodan shitsu Ftel.049-262-9025
œFujimino-shi, Oi sogoshisho Shiminsodan corner Oasis, Ftel.049-256-7871
œMiyoshi-machi Toshi Keikaku-ka Ftel.049-258-0019

(13) Konsultasyon at payo para sa mga mamimili
Konsultasyon at payo ukol sa mga problema ukol sa pamimili kagaya ng may diskuwento o sales, sa pag-uutang ng pinamili,  at iba pang may kinaukulan sa mga kontrata.
Fujimi-shi
Araw at oras F10:00~12:00A13:00~15:30  Lunes ~Biyernes (maliban kung pista opisyal)
SaanFNo.1 Soudan shitsu sa city hall 2F
Mga TagapayoF consumer consultants 
tel.049-252-7181 (direct line)
Fujimino-shi
Araw at oras : 10:00~12:00, 13:00~16:00  Lunes~Biyernes (maliban kung pista opisyal)
Saan F Shimin sogo soudan shitsu  (Shohiseikatsu center),
 city hall main office  2F
Mga tagapayo : consumer consultants
tel. 049-263-0110 Consumers' Affairs Center (direct line)
Miyoshi-machi
Araw at oras F 
10:00~12:00, 13:00~16:00 tuwing Martes, Huwebes, at Biyernes (maliban kung pista opisyal )
Saan F Shohiseikatsu center, katabi ng Kanko-Sangyo-ka, town hall  2F
Mga tagapayo F consumer consultants
 
tel.049-258 -0019iext.292j  

(14) Konsultasyon at pagpapayo sa mga maliit na negosyo (kailangan ng pagpa-appointment ng maaga)
Konsultasyon at pagpapayo para sa pagpapangasiwa ng pananalapi, labor, mga kontrata, subkontrata, pagtanggap ng mga order, pagbubuwis at iba pa para sa mga may sariling negosyo.
KailanF9:00~16:00 tuwing Lunes~ Biyernes (maliban pag pista opisyal)
SaanFFujimi-shi Shoko-kai, 3-23-15, Hanesawa Fujimi-shi:
tel.049-251-7801  
Tumawag at magpa- appointment  sa Sangyoshinko-ka: 
tel. 049-251-2711 (Ext. 253)  

(15) Konsultasyon tungkol sa trabaho sa bahay(naishoku)
Kung naghahanap ng magtatrabaho para sa naishoku o trabahong  ginagawa sa bahay,
Fujimi-shi
Araw at OrasF10F00~12F00A13F00~15F00 tuwing Miyerkules at Biyernes  (maliban kung pista opisyal)
SaanFNo.2 Shimin soudan shitsu sa city hall 2F 
tel. 049-251-2711                                                                              Fujimino-shi
Araw at Oras:
10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 tuwing Martes at Biyernes (maliban sa mga araw na pista opisyal )
Saan: Naishoku sodanshitsu, sa city hall main office 2F
tel.049-262-9023 (ext.235)
Miyoshi-machi
 Araw at oras F 10:00~12:00, 13:00 ~ 16, tuwing Miyerkules (maliban pag pista opisyal, pagtatapos at pagsimula ng taon)
Saan F town hall 2F Naishoku (side job)soudan shitsu,  katabi ng Kanko Sangyo-ka

(16) Konsultasyon para sa paghahanap ng trabaho /  pagbibigay rekomendasyon  
Ang gHello workh  ay nagbibigay ng libreng konsultasyon para sa paghahanap ng trabaho o employment.
Z Hello work Kawagoe
LugarFKawagoe Godochosha 1F, 277-3, Toyoda hon, Kawagoe-shi
OrasF 8:30~17:15
¦ Tumawag at alamin ang oras (pagbabago sa araw)
tel.049-242-0197
Z Hello work plaza Tokorozawa
LugarFSeibu Shinjuku line Koku kouen-eki 2F, 2-4-1, Namiki, Tokorozawa-shi
OrasF 10:00~1700
¦Tumawag at alamin ang oras (pagbabago sa araw)
Ftel.04-2993-5334
Z Fujimi-shi Furusato Hello work
LugarFFujimi-shi Tsuruma 2602-3iin Fujimi-shiritsu Sun light hall, Tobu-tojo line Tsuruse station west-exitj
OrasF9:00`17:00  tel.049-253-8581
¦ Wala pong paradahan ng sasakyan at bisekleta

yKatanunganz
œFujimi-shi Sangyo-shinko-ka F tel.049-251-2711
œFujimino-shi
Sangyo-shinko-ka F tel.049-262-9023
œMiyoshi-machi Kanko-sangyo-kaF tel. 049-258-0019

(17) Konsultasyon ukol sa problema ng mag-asawa at ng pamilya (kailangan ang pagpa-appointment ng maaga)
 Konsultasyon ukol sa problema ng mag-asawa, (konsultasyon  sa pagdidiborsyo, suporta sa pagpapalaki ng mga bata, pagdadalaw sa anak,at iba pa), problema ng anak ( hindi pagpasok sa eskuwela, nabu-bully, nagkukulong sa bahay, at iba pa)
Fujimino-shi
Araw at Oras: 
ikalawa at ikaapat na Biyernes (maliban kung pista opisyal),  13:30~15:30
Lugar: Shiminsogosoudan shitsu , City hall main office 2F
Tagapagpayo: dating imbestigador sa family court.

(18)Konsultasyon tungkol sa maraming pagkakautang  (kailangan ang pagpa- appointment ng maaga)
Pagpapayo sa mga nahihirapang makapag- bayad ng kanilang mga utang. Maari ding makakuha ng consumer loan.
Fujimino-shi
Araw at Oras: mula Lunes ~ Biyernes (maliban pag pista opisyal) 10:00~12:00  13:00~16:00
 (ang pagtawag ng maaga ay kailangan)
Lugar:  Shiminsogosoudan shitsu  Shohiseikatsu center, City hall main office 2F
Tagapagpayo: consultant ng Consumer Center,
tel.049-263-0110@(direct line)

(19) Pangkalahatang konsultasyon sa administrative scrivener
Konsultasyon tungkol sa pagiging guardian ng isang nasa edad (adult), paggawa ng testamento sa pagmamana ng posisyon , mga  dokumentong isusumete sa public agencies o para sa pag-apply sa pagkuha ng permiso, proseso ng paninirahan ng dayuhan, at iba pa.
Fujimino-shi (kailangang magpa-appointment)
Araw,Oras at lugarFtuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes (maliban pag pista opisyal).  13:00~16:00
Shimin sogo soudan shitsu, City hall main office 2F
Tuwing Martes hanggang Biyernes (maliban pag pista opisyal)
13:00 ~ 16:00,  Shiminsodan corner "Oasis", Oi-sogoshisho

Miyoshi-machi
Araw,Oras at lugarFtuwing ika-4 na Miyerkules ng odd month  (maliban pag pista opisyal).  10:00~16:00
Town Hall, 1st Flr.
Tagapayo: administrative scrivener ng Saitama Pref. Administrative Scrivener Association Higashi Iruma Branch

(20) Konsultasyon tungkol sa pagiging guardian ng isang nasa edad (adult). (kailangang magpa-appointment )
Fujimino-shi
Konsultasyon para maprotektahan ang karapatan ng mga taong kulang ang kakayahan upang mag desisyon dahil sa dahilang kagaya ng pagkakaroon ng dementia o hindi tamang pag-iisip o iba pang mental na kapansanan. Tumawag kung kelan at anong oras maaring magkonsulta.
[Katanungan] 
œCity Hall main office 2F, Shimin sogo soudan shitsu :
tel. 049-262-9025
œOi sogo-shisho simin-sodan corner 'Oasis':  Tel.049-256-7871   

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.