Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
12 National Health Insurance

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management 

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pag-aalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo 

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital Para sa mga naninirahan sa bansang Hapon, maaari kayong kumuha ng national health insurance upang maging magaan ang gastusin sa tuwing kayo ay magpapagamot o pupunta ng ospital. Kung kayo ay nagtratrabaho para sa isang kumpanya, kayo ay naka-enrol sa employee's health insurance at hindi na kailangang mag-apply para sa national health insurance.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
12-1 Dayuhang residente na maaaring makapag-enrol sa national health insurance

i1jSinumang nakalista sa gBasic Resident registrationh at pinayagan manatili ng higit sa 3 buwan.
i2jSinumang mananatili sa Japan ng hindi aabot sa 3 buwan, subalit pinayagang manatili ng higit sa 3 buwan ayon sa dokumento ng gstatus of residenceh na may lagda ng gMinister of Health, Labor and Welfareh.
Mga banyagang residente ay kailangan magpatala sa gnational insurance systemh, kung natugunan ang (1) o (2) ng nasa itaas at hindi nakatala sa gemployees' health insurance systemh.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
12-2 Paraan sa pag-enrol
 Ang inyong resident card, pasaporte at notification card o Individual Number card ay kailangan para maka-enroll sa national health insurance. May pagkakaiba ang mga kondisyones sa pag-enroll, kung kaya't makipag-ugnayan sa Insurance-Pension Section ng Fujimi, National Health Insurance Sect. ng Fujimino-shi o sa Residents Affairs Sect. ng Miyoshi-machi. 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
12-3 National Health Insurance Tax (Premium)
Ang premium ay kinakalkula base sa ibinayad na municipal taxes  ng nagdaang taon (depende sa income o kita),  at ang bilang ng miembro ng pamilya (per capita basis).  Sa Fujimi-shi ay  kasama ang buwis ng mga ari-arian (average basis ng sanbahayan) sa pagkalkula ng premium.
 Mga residenteng may edad 40 ~ 65 taong gulang at kasapi ng national health insurance ay kailangang sumapi sa gnursing care insurance systemh. Ang gpremiumh (base sa income at per capita basis) ay idadagdag sa national health insurance tax. Gayundin ang lahat ng kasali dito ay sisingilin para sa premium upang suportahan ang bagong gKouki koreishah medical insurance system para sa mga matatandang may edad 75 pataas na sinimulan noong 2008. Ang pagkalkula ng gpremiumh ay katulad din ng nakatala sa itaas.
 Walang eksemsyon sa pagbayad ng premium, subalit may kabawasan sa mga taong maliit ang kinikita. Huwag kaligtaan ang pagbayad ng inyong buwis.
 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
12-4 Certipiko ng Health insurance ay pasaporte para sa pagpapagamot
 Ang mga mayroong national health insurance ay binibigyan ng health insurance certificate, bawat miyembro ng pamilya . Ito ay patunay na kayo at inyong mga anak ay nakaseguro. Palaging dalhin ang certificate na ito tuwing bibisita sa ospital o klinika.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
12-5 Benepisyo
 Kapag kayo ay nagpagamot o kumunsulta sa ospital at mayroon kayong health insurance certificate, kayo ay magbabayad lamang ng 30% ng buong kabayaran, 10%, 20% o 30% para sa mga matatanda, 70 anyos pataas, 20% para sa mga batang hindi pa nag-aaral at ang kalabisan ay babayaran ng insurance. Sakaling ang gastusin ng isang pasyente ay lumampas sa nakatalagang halaga kada buwan, ang sobrang binayaran ay i-re-reimburse makalipas ang ilang buwan pag ito ay ni-apply sa tax office.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
12-6 Espesyal na Pagsususring Medical
Ang Espesyal na pagsusuri medikal ay isasagawa sa mga edad 40 - 74 (noong nakaraang Abril,1), at sa nakatala sa national health insurance. Ang tiket para sa pagsusuri ay ipapadala sa mga naka-akda sa katapusan ng Mayo. Maari lamang na  pumunta sa medical na institusyon na nakatalaga sa bawat bayan o siyudad para sa pagsusuri mula Hunyo ` Nobyembre, 1,000 yen ang kaukulang babayaran. Ang pagsusuri ay kinapalooban ng pisikal na sukat (tulad ng taas, bigat, at sukat ng bewang ), dugo, ihi, electrocardiogram, atibpa.   Sa mga nasuring merong gmetabolic syndromeh o maaring magkaroon, merong kalusugang gabay para sa pagbabago ng glife styleh.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
12-7 Resort facilities at mga Subsidy para sa kumpletong medical checkup
(1) Resort facilities at mga subsidy
Ang Fujimi-shi, Fujimino-shi at Miyoshi-machi ay nagbibigay sa mga residente ng mga serbisyo para sa pangangalagang
pang- kalusugan. Mayrooon mga  nakatalagang resort facilities sa mga bayan.
(2) Subsidy para sa kumpletong medical checkup
Pangalagaan natin ang ating kalusugan. Kung nais magpatingin ng kumpletong medikal checkup sa nakatalagang ospital, ang ilang porsyon ng babayaran ay sasagutin ng siyudad o bayan.

yKatanunganz

œ Fujimi-shi Hokennenkin-ka Kenkohoken-kakariFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Kenkohoken-ka Kokumin Kenkohoken-kakariF
tel. 049-262-9039
œ Fujimino-shi Hoken center Hokenjigyo-kakari F tel. 049-262-9040
Miyoshi-machi Jumin-ka Hokennenkin-tantoF tel. 049-258-0019 

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.