Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
18 Welfare

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng Bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 


Para sa mga serbisyong medikal ng welfare ng syudad/ bayan ukol sa mga sanggol, mga bata at mga may kapansanan, tingnan sa
'allowance at suporta' sa Artikulo 17 Pangangalaga ng bata


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
18-1 Mga Social workers at childcare workers
Ang mga social workers at childcare workers ay nagbibigay ng mga serbisyong konsultasyon para sa mga alalahanin sa
araw- araw na pamumuhay, pangkabuhayan, pag-aalaga ng bata, edukasyon, mga suliranin ng mga nakatatanda,mga  karamdaman,
pisikal na kapansanan, at pagiging single parent ng pamilya . Nakapagbibigay rin sila ng impormasyon ukol sa mga maaring mahingan ng tulong at mga organisasyon na nagbibigay ng karagdagang suporta kung kinakailangan.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Fukushi-ka Chiikifukushi-kakariFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Fukushi-ka Fukushishisen-kakariFtel.049-262-9028
œ Miyoshi-machi Fukushi-ka Fukushi-tantoFtel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
18-2 Nursing care Insurance at welfare para sa mga matatanda
Ang gnursing care insurance systemh ay upang suportahan ang gnursing careh para sa mga matatanda bilang miyembro ng sanbayanan.  Sinuman na may edad na 40 anyos pataas ay nagbabayad ng insurance premium bilang kasapi ng sistema. Pagdating ng panahong kailangan na ng nursing care, maaari kayong makatanggap ng care service sa murang halaga.
Iba't ibang welfare services ang ipinagkakaloob ng siyudad para maging maginhawa at mabawasan ang kalungkutan ng mga nakatatandang miyembro ng ating siyudad.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Koreishafukushi-kaFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Koreifukushi-kaFtel.049-262-9037
œ Miyoshi-machi Kenkozoshin-kaKaigohoken-tantoFtel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
18-3 Tulong pang-medikal para sa mga matatanda (mula 75 pataas).
Ang bagong sistemang pangkalusugan para sa mga may edad 75 taong gulang pataas(o mahigit 65, kung siya ay may kapansanan) ay pinamamahalaan ng union ng mga munisipalidad – Union of Saitama-ken Kouki Koureisha.  Lahat ng kasapi ay may obligasyong magbayad ng premium.  Ang babayaran nila sa mga institusyong medikal ay 10% ng gastusin, (30% para sa may mataas na kita o income). Maari kayong magbayad ng premium sa pamamagitan ng pagkaltas mula sa inyong pensyon, o dalhin ang resibo ng babayaran at bayaran sa nakatalagang seksyon ng city/town hall, o gamitin ang isang account transfer.
(1) Kwalipikasyon 
para sa pagpapatala sa sistemang medikal para sa Kouki koreisha
E Sa mga nakatala sa Basic Resident registration at napagkalooban ng permiso na manirahan ng higit sa 3 buwan.
E Sa mga nakatala sa Basic Resident registration at napagkalooban ng permiso na manirahan ng mababa sa 3 buwan, gayundin ay napagkalooban na manatili higit sa 3 buwan dahil sa mga kadahilanang nakasaad. Tingnan lamang sa ibaba.  
 
(2)  Mga banyagang hindi kwalipikado para sa sistemang medikal ng Kouki koreisha
EMga banyaga na ang status ng residency ay "designated activities" o sila ay pumunta dito para magpagamot, ganun din ang mga tagabigay ng pangangalaga sa kanila, o kaya sila ay nagpunta para sa dahilang turismo, recreational, o iba pang kagayang mga dahilan.
ESa mga tumatanggap ng gpublic assistanceh (maliban duon sa mga nahinto ang pagtanggap nggpublic assistanceh)    

yKatanunganz
             
œ Fujimi-shi Hokennenkin-ka Rojin-iryo-kakariFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Hoken ENenkin-ka Kokikoreisha hoken-kakariFtel.049-262-9042  
œ Miyoshi-machi Jumin-ka Hokennenkin-tantoFtel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
18-4 Welfare para sa may mga kapansanang pisikal
Mayroon iba't ibang serbisyo mula sa nasyonal at lokal na pamahalaan na ibinibigay sa mga may kapansanan, pisikal, mental o psychiatric. Upang makatanggap ng mga serbisyong ito, mag-aply para ma-isyuhan ng physical disability certificate, mental disability, o psychiatric disability certificate.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Shogaifukushi-kaFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Shogaifukushi-ka Shogaifukushi-kakriF
tel. 049-262-9032
œ Miyoshi-machi Fukushi-ka Shogaishien-tantoFtel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
18-5 Welfare para sa mga may problemang pinansyal
  Mga pampublikong suporta at konsultasyon ay ibinibigay para sa mga nangangailangan at nahihirapan sa pamumuhay dahil sa karamdaman, walang hanapbuhay, pagkamatay ng padre de pamilya, at iba pa, para gumaan ang kanilang pamumuhay.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Fukushi-ka No.1ENo.2 Hogo-kakariFtel. 049-251-2711
œFujimino-shi Fukushisogoshien teamFtel.049-262-8130
œ Miyoshi-machi Fukushi-ka fukushi-tantoFtel.049-258-0019

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.