Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pag-aalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
15-1 Lindol

(1) Kung nasa loob ng tahananc
Maging kalmado at proteksyunan ang inyong sarili, takipan ng futon ang inyong ulo.  Kung nakabukas ang kalan at iba pang gamit na may apoy, patayin ito.  Kung nagkaroon ng sunog, patayin ng mabilis nggfire extinguisherh at maging kalmado. Patayin ang  electric breaker.
(2) Kung kayo ay nasa labas...
Mag-ingat sa bumabagsak na mga bagay. Lumayo sa konkretong pader, bangin o tabing ilog. Maglakad sa malawak na parte ng kalye. Magtungo sa isang ligtas na lugar upang maiwasan ang mga bumabagsak na basag na salamin mula sa mga gusali kung kayo ay nasa gitna ng syudad.
(3) Kung kayo ay nasa underground...
Huwag mataranta, magtago sa gilid ng pader o poste para maprotektahan ang sarili. Matatag ang underground subalit kung may blackout o sunog, marami ang mag-papanic at maaaring magdulot ng kaguluhan. Sumunod sa inuutos ng attendants o rescue team. Mararating ang labasan kung patuloy kayong lalakad sa gilid ng pader.
(4) Sakaling kayo ay namimili o nanonood...
Kung kayo ay nasa loob ng department store o sinehan, huwag tumakbo sa exit door. Sundin ang instruksyon ng attendants at maging kalmante.
(5) Sakaling kayo ay nasa loob ng tren o bus...
Maghanda sa biglang paghinto. Maaaring mas delikado kung agad tatakbo sa labasan..Huwag mataranta, mahinahon na sundin ang utos ng mga attendants.
(6) Sakaling kayo ay nasa loob ng elevator...
Pindutin ang alin man sa mga buttons at lumabas sa pinakamalapit na exit door ng elevator. Sakaling ang elevator ay huminto sa pagitan ng 2 palapag, tumawag sa emergency center gamit ang emergency telephone na nasa loob at maghintay sa rescue team. Mahalaga na maging mahinahon ang bawat isa.
(7) Ugaliin ang pagiging handa.
(A) Makilahok sa mga emergency drills at alamin ang tamang aksyon sa oras ng emergency.
(B) Isama ang buong pamilya sa paghanda o pag-ensayo sa disaster prevention. Alamin ang lahat ng lokasyon ng emergency supply, evacuation area, at mga daanan.
(C) Imbistigahan at patatagin ang mga gusali laban sa lindol (hal. poste, pundasyon, bubong).
(D) Tibayan ang mga konkreto at batong pader upang hindi mabuwag.
(E) Lagyan ng pansangga o pangkapit ang malalaking kasangkapan para di bumagsak.
(F) Maglagay ng fire extinguisher.
(G) Maghanda ng mga kagamitang pang-emergency. Mag stock ng pagkain at tubig na maiinom
(8) Disaster prevention sa siyudad (bayan)
Ang siyudad (bayan) ay nagtatatag ng tanggapan ng disaster management kapag nagkaroon ng malubhang disaster o kung ito ay darating. Ang tanggapang ito ay binubuo ng mayor bilang general manager at ng mga opisyal ng bayan kasama ang mga volunteer firemen bilang staff. Sila ay kikilos upang maprotektahan ang mga mamamayan at kanilang mga ari-arian.

yKatanunganz
œ Fujimi-shi Anzenanshin-kaFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Kikikanribousai-ka Bousai-kakariFtel. 049-262-9017
œ Miyoshi-machi Jichianshin-ka Bosaibohan-tantoF
tel. 049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
15-2 Bagyo
  May mga impormasyon para sa disaster prevention upang makaiwas sa mga sakuna (hal. galaw ng ulap, lakas ng ulan, dami ng tubig ulan, at pag-forecast ng ulan) na makikita sa city hall. Tingnan ang lokasyon ng inyong tirahan at alamin kung ito ay nakatayo sa "water way", tulad ng ilog o nasa paanan ng bundok.
Dahil sa mga konstruksyon at iba pang edificio, nabago ang daloy ng tubig at dahil din sa biglaang pagbabago ng panahon, ay nagiging sanhi ng pagbaha sa siyudad at pagkakaroon ng malaking pinsala. Alamin ang weather information, pati na ang lakas ng ulan, lalim ng tubig at maghanda laban sa pagbabaha at iba pang natural na pinsala.
yKatanunganz
œ Fujimi-shi Anzenanshin-kaFtel.049-251-2711
œ Fujimino-shi Kikikanri-bousai-ka Bousai-kakari: tel.049-262-9017
œ Miyoshi-machi Jichianshin-ka Bosaibouhan-tantoFtel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
15-3 Pamamalita sa wikang banyaga sa oras ng emerhensiya

 Ang impormasyon sa pinsala at pagliligtas ay ipamamalita sa wikang Ingles kung may kalamidad na nagaganap.

(1) Radyo
Inter FM: 76.1 MHZ, NHK 2: 693 KHZ

(2) TV
NHK pangunahing channel 1 (pangalawang sound channel), NHK's satellite broadcasting 1 & 2 (pangalawang sound channel)


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
15-4 Sunog at Rescue

(1) Para sa sunog, rescue o ambulansya, i-dial ang 119.
Sumigaw at humingi ng tulong kapag may sunog. Maaaring gamitin ang fire extinguisher kung ang apoy ay hindi pa umaabot sa kisame. Subalit kung alam ninyo na malaki ang peligro, lumabas na kayo kaagad. Panatiliin na nakayuko ang ulo upang makaiwas sa usok.
(2) Fire extinguisher
Mayroon iba't ibang uri ng fire extinguisher (hal. dry chemical, pressurized water, foam). Ang bisa at paraan ng paggamit ay depende sa uri. Alamin ang wastong paggamit at regular na inspekyunin ang mga ito.
(3) Emergency Communication System 
Ang Fujimi-shi ay magkakaloob ng tulong upang matugunan ang pangangailangan sa panahon ng sakuna;, kalamidad, at sunog.  Para sa mga detalye, makipag-ugnayan sa
Fujimi-shi Koreifukushi-kaFtel.049-252-7108 (direct line)
Fujimino-shi Koreifukushi-ka
F tel.049-262-9036 (direct line)
Miyoshi-machi Fukushi-ka
F tel.049-258-0019 (extension 173)
(4) e-mail and fax 110
Ang Saitama prefectural police headquarters ay nagkakaloob ng emergency  [Fax 110] at E-mail 110] para sa mga mamamayang may kapansanan sa pandinig at pagsasalita.  Sila ay maaaring tumawag sa police station sa panahong may aksidente o insidente.
Paraan ng pag E-mail 110  ay konektado sa pribadong homepage at sa pag-report sa pamamagitan ng chatting. Address para sa reporting (URL)
Fax@0120-264-110


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
15-5 Ambulansya

 Idial ang 119 upang tumawag sa ambulansya sa oras ng emergency, biglaang karamdaman o malubhang pagkakasugat. Libre ang serbisyo ng ambulansya. Kung hindi naman grabe ang pagkasugat, gamitin ang sariling sasakyan o tumawag ng taxi.
(1) Mga kailangang impormasyon kung tatawag ng ambulansya. (A) Lugar kung nasaan ang sugatan o maysakit
(B) Inyong pangalan at numero ng telepono
(C) Mga palatandaan na malapit sa lugar
(D) Kondisyon ng sugatan o maysakit
(2) Papaano tumawag sa 119
Ipaalam ng malinaw kung ano ang uri ng emergency (sunog o biglang karamdaman) gayundin ang lokasyon at address.
(A) Sunog: Kaji desu
(B) Medikal na emergency: Kyukyu desu
(C) Pagpapunta ng ambulansya: Kyukyusha wo onegai shimasu


Copyright (C) FICEC. All rights reserved.