Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
7 Post Office at Delivery Companies

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
7-1 Post office

 Ang Post office ay nagbibigay ng mga serbisyong tulad ng pagpapadala ng sulat, pinansyal at insurance services. May 2 uri ng post office, ordinaryo at special offices.

(1) Domestikong Sulat
Post cards na standard-size: 62 yen, letters, return postcards (14 to 23.5 cm in length, 9 to 12 cm in width) 82 yen hanggang 25g at 92 yen hanggang 50g.

(2) Internasyonal na sulat
Mayroong airmail, surface mail, economy air (SAL) mail, EXM (express mail service) at international electronic mail. Ang halaga ng postcard sa air mail ay 70 yen para sa buong mundo, at para sa mga liham ay 90 yen. Depende sa bigat at laki, maaaring iba rin ang halaga ng pagpapadala.

(3) Remittance sa ibang bansa
Ang international postal money order ay magagamit para sa remittance sa ibang bansa. Maaari kang mamili sa ordinary money order o telegraphic money order. Ang una ay sa pamamagitan ng air mail at mura. Subalit ang pangalawa ay
"on line"at may kamahalan.

(4) Monetary services
Kung nais magbukas ng post office savings account, kailangang dalhin ang pasaporte o 
resident card at selyo (seal o inkan) o (maaring din ang  signature o pirma).


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog
7-2 Delivery companies
 Maraming delivery companies na nagbibigay ng serbisyo ng pagpapadala sa lahat ng parte ng bansang Hapon gayundin sa ibang bansa.  Depende sa laki ng bagahe, uri ng nilalaman, pagtalaga ng oras ng paghahakot at padadalhan, at iba pa. Maari ding tumawag at puntahan kayo sa bahay para kuhanin ang bagahe o kaya ay dalhin ninyo sa malapit na convenience store na may kaugnayan sa delivery company.

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.